Amir Žilić stekao akademsko zvanje doktora tehničkih nauka

Amir Žilić stekao akademsko zvanje doktora tehničkih nauka

245
0
PODIJELI

Amir Žilić je odbranio doktorski rad i postao doktor tehničkih nauka 11.11.2020 godine na Tehničkom Fakultetu Friedrich-Alexander Univerziteta u Erlangenu, Njemačka. Naziv doktorske disertacije na engleskom je: Large-Eddy Simulation of Fuel Injection at Subcriticaland Supercrticial Conditions, odnosno na bosanskom: Simulacija velikih vrtloga ubrizgavanja goriva pri subkritičnim i superkritičnim uslovima. Mentori su bili prof. Wensing i prof. Basara. Doktorska disertacija je iz više naučnih oblasti, numeričke matematike, mehanike fluida i termodinamike, sa posebnim fokusom na modeliranje turbulencije pri ubrizgavanju dizel goriva. Doktorsko istraživanje je bilo dio velikog naučnog projekta, finansiranog od strane Europske Unije. Projekat je pružio sve obuhvatnu analizu mogućnosti smanjivanja zagađenosti kod dizel motora za teretna vozila (mogućnost uvođenja Euro 7). Partneri u projektu, između ostalih, su bili: British PetroleumPerkins, Caterpilar, Volvo,Renault i drugi.

Amir Žilić, ako nije najmlađi Tešnjak doktor nauka onda je sigurno jedan odnajmlađih. Pisao sam o njemu u Dnevniku od 30.12.2019-6.1.2020. godine. Nakon razgovora sa Amirom došao sam na ideju pa sam pod naslovom MladiTešnjaci na putevima nauke pisao o nekoliko naših mladih ljudi koji u svijetu ostvaruju sjajne rezultate na polju nauke.

Amir je skroman mladić i nije mi on javio da je doktorirao. O tome me obavijestio, sav sretan, Ibro Korajlić, Amirov dajdža.

Put do doktorata bio je dug i trnovit. Amir dolazi iz izbjegličke porodice iz Doboja od oca Fehreta (Fehre) i majke Šemse rođene Korajlić. Sa nepune dvije godine izbjegao je iz Doboja 1992. godine sa majkom u Novo Selo kod njene familije, a otac je ostao u Doboju. Prije rata otac je radio Energoinvestu – Niski napon, a majka u Tvornici čarapa u Tešnju. Otac je uspio preko Hrvatske i Slovenije izbjeći u Njemačku gdje se porodica okuplja nakon deblokade Tešnja 1994. godine. Tamo su uspjeli raditi i steći ušteđevinu, a onda 1998. godine morali se vratiti u BiH po nalogu njemačkih vlasti. Od ušteđevine sa izgradili porodičnu kuću u Novom Selu. Amir je od drugog razreda išao u OŠ 9. septembar u Medakovu. Nakon završene Gimnazije u Tešnju odlazi na studije na Mašinski fakultet u Sarajevu. Roditelji nisu imali stalno zaposlenje i redovna novčana primanja, ali i pored takve situacije borili su se i slali Amiru novac za osnovne troškove studentskog života. Tako da u ovom doktoratu ima, pored Amirovog talenta i velikog rada, dosta ugrađene roditeljske ljubavi i njihovog odricanja. U teškim trenucima porodici je pomagala i šira očeva i majčina familija.Amir danas živi sa suprugom Nejrom u Linzu, Austrija.

Husein Galijasevic

NEMA KOMENTARA