C++ zadaci za samostalan rad

C++ zadaci za samostalan rad

401
0
PODIJELI

Zadaci za samostalan rad

 1. Učitati 2 cijela broja i izračunati im zbir, razliku, proizvod i količnik.
 2. Učitati 2 cijela broja i izračunati im zbir, razliku, proizvod i količnik. Ispisati one rezultate koji su trocifreni.
 3. Učitati 2 cijela broja i izračunati im zbir, razliku, proizvod i količnik. Ispisati najmanji od 4 dobijena rezultata bez ponavljanja.
 4. Učitati 2 cijela broja i izračunati im zbir, razliku, proizvod i količnik. Ispisati najveći po apsolutnoj vrijednosti od 4 dobijena rezultata bez ponavljanja.
 5. Učitati 2 cijela broja i izračunati im zbir, razliku, proizvod i količnik. Ispisati ih na ekran ako su sva 4 rezultata pozitivna.
 6. Učitati 3 pozitivna različita realna broja. Izračunati razliku najvećeg i najmanjeg, pa tu razliku podijeliti sa srednjim od ta 3 broja. Konačni rezultat Ispisati na ekran.
 7. Učitati 3 različita realna broja. Ispisati ih u rastućem redoslijedu na ekran.
 8. Učitati 2 realna broja različita od 0. Ako su različitog predznaka sabrati ih, a ako su istog predznaka pomnožiti ih. Rezulat Ispisati na ekran.
 9. Učitati 4 cijela broja. Ako je bar jedan od njih pozitivan izračunati im proizvod i Ispisati ga. Ako je bar jedan od njih negativan izračunati im zbir i Ispisati ga.
 10. Učitati 3 realna pozitivna broja i ispitati da li postoji trougao čije su to stranice.
 11. Učitati koordinate 3 tačke u ravni: x1,y1; x2, y2; x3,y3. Te 3 tačke predstavljaju tjemena trougla u ravni. Izračunati i Ispisati obim i površinu tog trougla. Za površinu koristiti Heronovu formulu.
 12. Učitati 3 realna broja i ispitati da li postoji trougao čije su to stranice. Ako postoji da li je: raznostraničan, jednakokraki ili jednakostraničan?
 13. Učitati 3 realna broja i ispitati da li postoji trougao čije su to stranice. Ako postoji da li je: raznostraničan, jednakokraki ili jednakostraničan?
 14. Učitati 2 razlicita cijela broja. Ako su oba parna podijeliti veći sa manjim brojem. Ako su oba neparna od većeg oduzeti manji broj. Inače sabrati ta dva broja.
 15. Učitati trocifreni cijeli broj. Ispremještati mu cifre tako da se dobije najveći mogući broj sastavljen od te tri cifre. Npr. 476 ==> 764.
 16. Izračunati sumu svih dvocifrenih prirodnih bojeva.
 17. Izračunati proizvod svih jednocifrenih brojeva i od njega oduzeti sumu svih trocifrenih brojeva.
 18. Izračunati proizvod svih dvocifrenih parnih brojeva.
 19. Izračunati sumu svih trocifrenih neparnih brojeva.
 20. Učitati 2 cijela broja i Ispisati sumu svih parnih brojeva između njih.
 21. Učitati 2 cijela broja i Ispisati sumu svih brojeva između njih koji su djeljivi sa 5.
 22. Ispisati najmanji 6-cifreni broj koji je djeljiv sa 3 a nije djeljiv sa 5.
 23. Ispisati najveći 7-cifreni broj koji nije djeljiv sa 3 a djeljiv sa 7.
 24. Učitati proizvoljan prirodan broj i ispitati da li je to prost broj.
 25. Ispisati sve proste brojeve manje od 1000.
 26. Ispisati sve 4-cifrene proste brojeve.
 27. Naći i ispisati najmanji 10-cifreni prost broj.
 28. Naći i ispisati najveći 10-cifreni prost broj.
 29. Učitavati brojeve i ispitivati da li su prosti pa takve sabirati dok ne unesemo 5 prostih brojeva. Ispisati zbir.
 30. Učitati neki 3 cifreni broj pa odrediti i Ispisati njemu najbliži prost broj.
 31. Učitavati brojeve i ispitivati da li su prosti pa takve množiti dok ne unesemo 3 prosta broja. Ispisati proizvod.
 32. Generisati 5 slučajnih 3-cifrenih brojeva i ispisati najmanji neparan od njih ako ga ima ili reći da ga nema.
 33. Generisati 10 slučajnih 2-cifrenih brojeva i ispisati najveći paran od njih ako ga ima.
 34. Napraviti niz od 10 slučajnih prirodnih brojeva manjih od 100. Naći aritmetičku sredinu niza i odrediti koji je član niza najbliži aritmetičkoj sredini.
 35. Napraviti niz od 10 slučajnih cijelih brojeva manjih od 100. Naći aritmetičku sredinu niza i odrediti koji je član niza najdalji od aritmetičke sredine.
 36. Učitati 2 cijela broja. Kreirati niz od 10 slučajnih cijelih brojeva između njih. Učitati treći broj i odrediti koji je član niza najbliži tom broju.
 37. Kreirati niz od 10 slučajnih cijelih brojeva. Sortirati ih i odrediti koja su 2 broja najbliža.
 38. Kreirati niz od 10 slučajnih cijelih brojeva. Odrediti i ispisati aritmetičku sredinu parnih i aritmetičku sredinu neparnih brojeva.
 39. Učitavati prirodne brojeve i sabirati ih sve dok im je suma manja ili jednaka 1000. Sabirati samo one koji su parni ili završavaju na 5.
 40. Učitavati prirodne brojeve sve dok ne unesemo 0. Ispisati najmanji paran > 200 od njih ili reći da ga nema.
 41. Učitavati prirodne brojeve sve dok ne unesemo 0. Ispisati najveći neparan < 100 od njih ili reći da ga nema.
 42. Učitavati prirodne brojeve sve dok ne unesemo 0. Ispisati aritmetičku sredinu parnih i aritmetičku sredinu neparnih brojeva.
 43. Učitavati prirodne brojeve sve dok je suma parnih manja od 100 i suma neparnih manja od 100.
 44. Učitavati prirodne brojeve sve dok je proizvod parnih < 1 000 000 000 i proizvod neparnih < 1 000 000 000.
 45. Učitavati prirodne brojeve i sabirati ih ako su parni sve dok ne unesemo broj djeljiv sa 3 ili sa 7.
 46. Učitavati prirodne brojeve i sabirati svaki drugi uneseni broj sve dok suma ne postane veća od 100.
 47. Učitavati prirodne brojeve i množiti one čiji je korijen cijeli broj sve dok proizvod ne postane veći od 1000.
 48. Učitavati prirodne brojeve i sabirati ih ako su višecifreni parni a množiti ih ako su jednocifreni neparni sve dok je proizvod veći od sume. Ispisati proizvod i sumu.
 49. Učitavati prirodne brojeve sve dok suma tih brojeva ne postane djeljiva sa 2 i sa 5.
 50. Učitavati realne brojeve sve dok razlika najmanjeg i najvećeg ne pređe 100. Ispisati najmanji i najveći broj.

Izvor: MSŠ Stjepan Radić Žabljak

NEMA KOMENTARA