Informacija o radu Općinskog štaba civilne zaštite Tešanj u 2019. godini

Informacija o radu Općinskog štaba civilne zaštite Tešanj u 2019. godini

24
0
PODIJELI

U skladu sa Zakonom o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća („Službene novine Federacije BiH“, 39/03, 22/06 i 43/10), Pravilnikom o načinu rada i funkcioniranja štabova i povjerenika civilne zaštite (“Službene novine Federacije BiH”; broj: 77/06, 5/07 i 32/14) i na osnovu Programa rada za 2019. godinu (u dalje tekstu: Program rada), Općinski štab civilne zaštite Tešanj (u daljem tekstu: Štab CZ) je u 2019. godini pored redovnih i planiranih poslova realizovao i niz vanrednih poslova koji su nastali kao posljedica prirodnih nepogoda na području općine Tešanj.

Štab CZ, kao stručno-operativni organ iz oblasti zaštite i spašavanja na području općine Tešanj, je u 2019. godini održao 5 redovnih i 7 vanrednih sjednica. Na sjednicama je razmatrano 47 tačaka (31 na redovnim i 16 na vanrednim sjednicama), od toga 32 dokumenta (4 odluke, 5 izvještaja, 2 programa, 2 plana, 4 informacije i 15 zapisnika), koji su se odnosili na rad i funkcionisanje Štaba, organizaciju sistema zaštite i spašavanja na području općine, plansku i finansijsku dokumentaciju, kao i dokumente na provođenju mjera zaštite i spašavanja.

U okviru svog rada tokom 2019. godine Štab CZ je donio 4 odluke, 62 zaključka i 17 naredbi. Sve pripremne i konačne dokumente obradila je Služba civilne zaštite.

Pored redovnih i vanrednih održana je i svečana sjednica Štaba CZ u povodu 1.Marta Svjetskog dana civilne zaštite.

U dva navrata, 13/14.05.2019. i 23/24.08.2019. godine područje općine Tešanj su zahvatile obilne padavine koje su se manifestovale poplavama, te je zbog ugrožavanja ljudi i materijalnih dobara proglašeno stanje prirodne nesreće. Stanje prirodne nesreće je bilo na snazi u periodu od 13.05-28.05.2019. godine i od 24.08.-16.09.2019. godine. U tim aktivnostima Štab CZ je ostvarivao svoju punu funkciju rukovođenja i komandovanja. U oba slučaja dio pripadnika civilne zaštite je bio angažovan na provođenju mjera zaštite i spašavanja i otklanjanju posljedica. Kao pomoć u sanaciji posljedica prirodne nesreće dio struktura civilne zaštite susjednih općina je stavljen na raspolaganje Štabu CZ.

Treba napomenuti, da je Štab CZ kroz svoj rad razmatrao i izvještaje o štetama usljed prirodnih nesreća, te osiguravao finansijska sredstva za provođenje preventivnih mjera, mjera zaštite i spašavanja i otklanjanja posljedica koje podrazumjeva i pomoć stanovništvu na saniranju posljedica, kao i opremanje struktura civilne zaštite. U toku 2019. godine Štab CZ je kroz namjenska sredstva za zaštitu i spašavanje osigurao realizaciju hitnih mjera u visini od 310.395,60 KM, za realizaciju preventivne mjere u visini od 143.780,83 KM, za opremanje struktura civilne zaštite u visini od 161.843,44 KM i za angažovanje snaga i sredstava u visini od 17.134,65 KM, što ukupno iznosi 633.154,52 KM.

Štab CZ je u 2019. godini do mjeseca avgusta bio popunjen sa 11 članova, a od avgusta sa 10 članova. Popuna je usklađena sa članom 114. do 116. Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara i Pravilnikom o načinu rada i funkcioniranja štabova i povjerenika civilne zaštite, kao i članom 20. Odluke o organiziranju i funkcioniranju zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća na području općine Tešanj.

SLUŽBA CIVILNE ZAŠTITE

Izvor: Opcina Tesanj

NEMA KOMENTARA