J.P.U. ”Ivančica” Usora zapošljava

J.P.U. ”Ivančica” Usora zapošljava

806
0
PODIJELI

JAVNI OGLAS
Za prijem u radni odnos radnika/ice na određeno vrijeme


I
Raspisuje se javni oglas za upražnjeno radno mjesto u J.P.U. ”Ivančica” Usora, na određeno vrijeme –period od godinu dana, i to za:

– Odgajatelj – 1 izvršitelj.
II
Visina osnovne plaće: 800,00 KM.

III
Opis poslova za radno mjesto odgajatelja je sljedeći:
– neposredan odgojno-obrazovni rad s djecom
– briga o higijeni djece, njihovom zdravlju i napretku u razvoju
– rad u stručnim tijelima i rad na pedagoškoj dokumentaciji
– stručno usavršavanje (individualno i organizirano)
– suradnja s roditeljima, kolektivom i stručnim suradnicima
– priprema i organizacija svečanosti
– rad u okviru društvene i kulturne djelatnosti vrtića
– uvođenje inovacija, suvremenih oblika i metoda izrada didaktičkih sredstava
– poslovi na estetskom uređenju vrtićkog prostora
– ostali poslovi po potrebi.
IV
Opći uvjeti koje kandidati trebaju ispuniti su sljedeći:
– da je državljanin Bosne i Hercegovine,
– da je osoba starija od 18 godina,
– da je zdravstveno sposoban za obavljanje poslova na koje se prijavljuje,
– da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak.

V
Posebni uvjeti koje kandidati trebaju ispuniti su sljedeći:

– stručnu spremu: VSS- master predškolskog odgoja i obrazovanja, profesor predškolskog odgoja i obrazovanja, bakaleaurat/bachelor/prvostupnik predškolskog odgoja i obrazovanja ili VŠ- nastavnik predškolskog odgoja i obrazovanja
– Da posjeduje vozačku dozvolu B kategorije.

VI
Kandidati su dužni dostaviti sljedeću dokumentaciju:
– Uredno popunjenu i potpisanu prijavu za navedeno radno mjesto, s kontakt brojem telefona i e-mailom,
– Životopis,
– Uvjerenje o državljanstvu,
– Izvod iz Matične knjige rođenih
– CIPS potvrda prebivališta,
– Diploma o završenoj školskoj spremi,
– Dokaz o posjedovanju vozačke dozvole.

VII
Ostale dokumente (ne starije od 3 mjeseca) kojima se dokazuje ispunjavanje općih uvjeta javnog oglasa, izabrani kandidat je dužan dostaviti u roku od 15 ( petnaest) dana od dana zaprimanja obavještenja o njegovom izboru kao najboljeg kandidata:
– uvjerenje od nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak
– uvjerenje o nekažnjavanju
– liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti

VIII
Napomene:
– S kandidatima koji dostave urednu, blagovremenu i potpunu dokumentaciju obavit će se pismeni i usmeni stručni ispit, a o vremenu održavanja pismenog i usmenog stručnog ispita isti će biti blagovremeno obavješteni.
– Literatura iz koje će biti pitanja za pismeni i usmeni stručni ispit su važeća zakonska akta iz oblasti predškolskog odgoja i obrazovanja (Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju Zeničko- dobojskog kantona, Cjeloviti razvojni program Zeničko-dobojskog kantona i Pedagoški standardi i normativi za oblast predškolskog odgoja i obrazovanja Zeničko- dobojskog kantona).
– Predviđen je probni rad od tri mjeseca.
– Za dodatna pojašnjenja kontaktirati 032/891350 ili 063/993959.

IX
Javni natječaj će se objaviti u sredstvima javnog informiranja: web stranica Općine Usora, web stranica J.P.U. ”Ivančica” i dnevnom listu ”Dnevni list“.

Rok za podnošenje prijava: 8 (osam) dana od dana objavljivanja.

X
Prijave sa traženim dokumentima dostaviti poštom, preporučeno na adresu:
J.P.U. ” Ivančica ” Usora
Žabljak bb, 74230 Usora, BiH
S naznakom:
” NE OTVARAJ – PRIJAVA NA JAVNI OGLAS“.

Svu traženu dokumentaciju treba dostaviti u orginalu ili ovjerene kopije.
Ustanova nije obvezna vraćati dokumentaciju dostavljenu uz prijavu.
Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave na javni oglas, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju uvjete iz javnog oglasa komisija će odbaciti zaključkom.

Predsjednica Upravnog odbora
Karolina Perić

NEMA KOMENTARA