Javni natječaj za prodaju nekretnine u vlasništvu općine Usora

Javni natječaj za prodaju nekretnine u vlasništvu općine Usora

253
0
PODIJELI

Na temelju članka 363. st. 1. Zakona o stvarnim pravima Federacije Bosne i Hercegovine (“Sl. novine FBIH” br. 66/13 i 100/13), članka 1. Pravilnika o postupku javnog konkursa za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Federacije Bosne i Hercegovine, županija, općina i gradova (“Sl. novine FBIH” br. 17/14), te odluke Općinskog vijeća Općine Usora o uvjetima i načinu prodaje nekretnine, br. 01-05-108/15 od 20.04.2015. godine Općinski načelnik Općine Usora objavljuje:

J A V N I  N A T J E Č A J

za prodaju nekretnine u vlasništvu Općine Usora

Izvor: Općina Usora

NEMA KOMENTARA