Javni oglas – Prijem 100 policajaca u MUP ZDK

Javni oglas – Prijem 100 policajaca u MUP ZDK

763
0
PODIJELI

mup4Na osnovu člana 48. Zakona o policijskim službenicima Zeničko-dobojskog kantona -Prečišćeni tekst („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona,broj: 4/14), Uprava policije Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona , o b j a v lj u j e:

 JAVNI OGLAS

za popunu upražnjenih radnih mjesta policijskih službenika u početnom činu policajac u Upravi policije Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona

    

      

Javni oglas se objavljuje za:

Početni čin „POLICAJAC“ ………………………………………..broj izvršilaca 100  (stotinu).

      

UVJETI ZA PRIJAVLJIVANJE NA OGLAS: 

Opći uvjeti za kandidate: 

Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete propisane članom 46. Zakona o policijskim službenicima Zeničko-dobojskog kantona -Prečišćeni tekst („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona, broj: 4/14), i to: 

  1. državljanstvo BiH,
  2. životna dob između 18 i 27 godina računajući do isteka roka za podnošenje prijava na javni oglas,
  3. da ima najmanje IV stepen stručne spreme,
  4.  da ima zdravstvenu sposobnost potrebnu za obavljanje poslova policijskog službenika propisanu Pravilnikom o zdravstvenim pregledima policijskih službenika Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona ,
  5. da nije otpušten sa bilo koje pozicije u organima državne uprave, institucija sa javnim ovlaštenjima na svim nivoima u Bosni i Hercegovini ili iz vojne službe u Bosni i Hercegovini kao rezultat disciplinske sankcije,
  6. da nema bezbjedonosnih smetnji u skladu sa Zakonom o zaštiti tajnih podataka („Sl.glasnik BiH“, broj: 54/05 i 12/09),
  7. da protiv njega nije pokrenut krivični postupak,
  8. da mu nije izrečena pravomomoćna kazna zatvora za krivično djelo,
  9. da nije obuhvaćena odredbom člana IX.1.Ustava Bosne i Hercegovine.

Javni oglas ostaje otvoren 30 (trideset) dana od dana objavljivanja javnog oglasa u dnevnoj štampi.

Prijave na oglas sa potrebnom  dokumentacijom (originale ili ovjerene fotokopije dokumenta) u zatvorenoj koverti kandidati mogu predavati lično na pisarnici Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko –dobojskog kantona, ulica Trg BiH br.1., Zenica 72 000, svakim radnim danom od 08,00 do 16,00 sati, kao i slati putem pošte preporučeno na adresu:

 

Ministarstvo unutrašnjih poslova Zeničko- dobojskog kantona,

 Ulica Trg BiH br. 1. Zenica,  72 000

 sa naznakom:

 -Komisija za provođenje procedure javnog oglašavanja za zapošljavanje-

 NE OTVARATI


NEMA KOMENTARA