Javni oglas za popunu radnog mjesta SPREMAČICA u JU „Opća...

Javni oglas za popunu radnog mjesta SPREMAČICA u JU „Opća knjižnica“ Usora na određeno vrijeme

792
0
PODIJELI

lzbor i prijem kandidata vrši se na odredeno vrijeme, a najduže do 01.02.2016.god.

01. Spremačica/pomoćni djelatnik — 1 (jedan) izvršitelj

Opis poslova: održavanje čistoće svih prostorija i okoliša, čišćenje i dezinfekcija knjižnične grade i opreme, odriavanje i poslovi zagrijavanja prostorije, priprema toplih napitaka i posluživanje, raznošenje pošte, po potrebi pomaže u odjeljenju sa čitateljima, brine se o čuvanju i pravilnom smještanju knjižnične građe, po potrebi nadzire red u čitaonici, održava pravilan redoslijed knjiga u policama, vrši manje popravke knjiga, brine o urednosti prostora za izdavanje knjiga, brine o korištenju novina i periodike, izdvaja iz fonda stare i oštećene knjige, po potrebi ulaže knjige u police, po potrebi sudjeluje u popisu i reviziji fondova Knjižnice, obavlja i druge poslove po nalogu ravnatelja Knjižnice.

Uvjeti: Pored općih uvjeta predvidenih pozitivnim zakonskim propisima (državljanin BiH, stariji od 18 godina, da ima Svjedodžbu o završenoj osnovnoj školi ili Diplomu o završenoj srednjoj školi — III. stupnja, zdravstvena sposobnost, da se protiv osobe ne vodi kazneni postupak, da nije otpušten iz državne službe kao rezultat stegovne mjere na bilo kojem nivou vlasti BiH u roku od 3 godine prije dana objavhivanja upražnjenog mjesta i da nije obuhvaćen člankom IX. točka 1. Ustava BiH),

kandidati trebaju ispunjavati i sljedeće posebne uvjete:
1. SSS stupanj stručne spreme ili završena osnovna škola,
2. opča zdravstvena sposobnost.

Uz pijavu sa kraćim životonisom potrebno je priložiti: Diploma o završenoj srednjoj školi / III. stupnja ili Svjedodžbu o završenoj osnovnoj školi (original ili ovjerena kopija);
Rodni list
Uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 3 mjeseca);
Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci) ili ovjerena kopija CIPS-ove osobne iskaznice.

Napomena. Priloženu dokumentaciju predati u originalu ili kao ovjerenu kopiju. U protivnom smatrat će se da je dokumentacija nepotpuna

Primljeni kandidat biti će dužan dostaviti liječničko uvjerenje (ne starije od 6 mjeseci ).

Prijave na Javni oglas sa gore navedenim dokazima treba dostaviti najkasnije 15 dana od dana objave Javnog oglasa, preporučenom poštom na adresu:

JU «Opća knjižnica» Usora
Srednja Omanjska bb
74230 Usora

sa naznakom „ Javni oglas za popunu radnog mjesta SPREMAČICA/POMOĆNI DJELATNIK u
JU «Opća knjižnica» Usora» na odredjeno vrijeme „

NEMA KOMENTARA