Javni oglas za prijavu kandidata za članove Popisne komisije Općine Tešanj

Javni oglas za prijavu kandidata za članove Popisne komisije Općine Tešanj

201
0
PODIJELI

Ovim oglasom Općiski načelnik poziva sve zainteresovane kandidate da se prijave za učešće u radu Popisne komisije Općine Tešanj a u okviru Popisa stanovništva, domaćinstava i stanova u Bosni i
Hercegovini 2013. godine.

Zainteresovani kandidati za članove Popisne komisije Općine Tešanj su dužni da prijavu izvrše na
propisanom obrascu “Prijava kandidata za člana popisne komisije lokalne samouprave” u Prijemnoj
kancelariji Općine Tešanj (br. 21), na adresi: Trg Alije Izetbegovića br. 11. Prijave za sudjelovanje u
radu Komisije će se zaprimati do 11.06.2013. godine u vremenu od 7,30 do 16,00 sati.
Popisnu komisiju Općine Tešanj čini predsjednik i četiri člana: 2 Bošnjaka, 1 Hrvat, 1 Srbin i 1 član iz
reda ostalih (potpisano izjašnjenje o etničkoj/nacionalnoj pripadnosti na Prijavi), s tim da je zaposlenik
službe za geodetske, imovinsko-pravne poslove i katastar obavezni član Komisije.
Popisna komisija Općine Tešanj obavlja slijedeće poslove:
− rukovodi pripremama, organizacijom i provođenjem Popisa na teritoriji općine;
− vrši izbor i imenovanje instruktora i popisivača za područje općine;
− obavještava stanovništvo o značaju Popisa, načinu i vremenu njegovog provođenja, o pravima
i dužnostima građana i načinu izvršavanja obaveza u Popisu;
− brine o pravilnoj primjeni metodoloških i organizacionih uputstava;
− preuzima štampani popisni materijal i dijeli ga instrukorima, koji ga dalje distribuišu
popisivačima;
− osiguravaju prostorije i uvjete za provođenje obuke općinskih instruktora i popisivača;
− provodi nadzor nad radom instruktora i ostalih učesnika u Popisu;
− izdaje propisana ovlaštenja za rad učesnicima u popisu;
− preduzima mjere koje garantuju kompletan obuhvat jedinica Popisa;
− preuzima popisni materijal od instruktora, organizuje i kontroliše obuhvat i kvalitet popisnog
materijala;
− osigurava skladištenje popisnog materijala uz ispunjenje propisanih sigurnosnih mjera i uvjeta
određenih Zakonom o zaštiti ličnih podataka;
− organizuje prijevoz i pravovremeno dostavljanje popisnog materijala na mjesto unosa;
− priprema obračun troškova nastalih za pripremu i provođenje Popisa u skladu sa
instrukcijama.
Za svoj rad Popisna komisija odgovara Kantonalnoj popisnoj komisiji i Federalnom zavodu za
statistiku.
A: Trg Alije Izetbegovića T: +387 32 650 022 F: +387 32 650 416 E: [email protected] W: opcina-tesanj.baUvjeti koje kandidat za Popisnu komisiju Općine Tešanj treba ispunjavati:
− da je državljanin BiH;
− da ima najmanje 18 godina na dan kada aplicira (punoljetno lice);
− da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak;
− dokaz o stručnoj spremi (srednja 4-godišnja, viša ili visoka škola);
− dokaz za osobe koje se prijavljuju kao zaposlenici službe za geodetske, imovinsko-pravne
poslove i katastar;
− dokaz o radnom iskustvu;
− ovjerena kopija lične karte;
Istinitost i vjerodostojnost navedenih podataka (za koje se ne traže dokazi) potvrđuju se vlastoručnim
potpisom na Prijavi.
Nakon zatvaranja javnog oglasa Konkursna komisija će Općinskom vijeću podnijeti pisani izvještaj, sa
relevantnim podacima za svako lice koje je podnijelo zahtjev po javnom oglasu. U navedenom
izvještaju konkursna komisija će izvršiti klasifikaciju kandidata na one koji ispunjavaju uvjete tražene
javnim oglasom i na one koji ne ispunjavaju uvjete. Uz izvještaj konkursna komisija dostavlja listu
kandidata koji ispunjavaju uvjete javnog oglasa.
Općinsko vijeće će shodno članu 14. tačka 18. Statuta, sa rang liste izabrati kandidate i donijeti odluku
o imenovanju Popisne komisije Općine Tešanj. Općinsko vijeće, nakon imenovanja Popisne komisije
Općine Tešanj dostavlja Federalnom zavodu za statistiku, Agenciji za statistiku BiH i Centralnom
popisnom birou odluku o imenovanju Popisne komisije uz propisanu dokumentaciju. Centralni popisni
biro razmatra dostavljenu listu i daje mišljenje o proceduri izbora i sastavu Popisne komisije Općine
Tešanj.
Kandidati koji ne budu izbarani imaju pravo žalbe Općinskom vijeću Tešanj shodno članu 80. Statuta.
Kandidati koji budu izabrani za članove Popisne komisije Općine Tešanj će do 18.07.2013. godine
potpisati ugovor i izjavu o zaštiti povjerljivih podataka. Izabrani kandidati prolaze dvodnevnu
instruktažu 6 i 7.09.2013. godine. Instruktažu će obaviti entitetski instruktori.
Mandat (period rada) članova Popisne komisije traje do kraja oktobra 2013. godine. Sredstva za
finansiranje rada Popisne komisije osiguravaju se u skladu sa instrukcijama.
NAPOMENA: Svi kandidati su dužni u cjelosti popuniti prijavni obrazac. Ukoliko se utvrdi da podaci
nisu tačni, kandidat se isključuje iz daljih aktivnosti Popisa

 

 

Oglas možete pogledati na:  javni oglas.pdf

Prijavni obrazac možete preuzeti na:  obrazac.pdf

NEMA KOMENTARA