Javni poziv za dostavu ponuda za isporuku goriva.

Javni poziv za dostavu ponuda za isporuku goriva.

50
0
PODIJELI

Sportski savez općine Tešanj poziva na konkurentski zahtjev  za dostavu  ponuda za isporuku goriva, za potrebe realizacije  projekta „Sportom do zdravlja – SPORT ZA SVE“, koji se implementira u sklopu „Regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom balkanu  finansiran od Europske unije a koji provodi UNDP.

SPECIFIKACIJA: 

Pogonsko gorivo dizel „euro 5“ Mjerna jedinica:

1 litar

Cijena sa izraženim

PDV-om

(upisati u sledeću kolonu)

 

Napomena: Isporuka pogonskog goriva “Dizel – euro 5“ za potrebe prijevoza trenera i pomoćnika će se vršiti u periodu od 01.04. do 30.06.2018. godine, u ukupnoj količini od 400 litara. Mjesečni anuiteti će biti precizno određeni prilikom sklapanja ugovora.

USLOVI ZA UČEŠĆE :

  • Da su ponuđači registrovani u relavantnim profesionalnim ili trgovačkim registrima
  • Da tehnička i profesionalna sposobnost ponuđača garantuje uspješnu realizaciju ugovora

ROK I NAČIN PODNOŠENJA  PONUDE:

Rok za dostavljanje ponude ističe 19.03.2018.godine u 12:00 sati. Potpisane i ovjerene ponude nam možete dostaviti poštom ili lično na adresu: Sportski savez općine Tešanj, Kralja Tvrtka 1, 74260 Tešanj. Svi troškove u vezi pripreme i dostavljanja ponude padaju na teret ponuđača.

Neophodno je da ponuđač dostavi slijedeću dokumentaciju:

  • Izvod iz sudskog registra (fotokopija)
  • Porezni i identifikacioni broj (fotokopija)

OTVARANJE PONUDA:

Otvaranje ponuda će se obaviti dana 19.03.2018.godine, poslije 12:00 sati, u prisustvu dva člana komisije, u prostorijama Sportskog saveza općine Tešanj. Otvaranje ponuda konstatuje se zapisnički a zapisnik potpisuju svi članovi komisije. Nepotpune i neblagovremene ponude neće biti uzete u razmatranje.

KRITERIJ ZA ODABIR PONUDE je najniža cijena ponude koja ispunjava uslove iz ovog poziva. Ponuđač može ponuditi samo jednu cijenu i cijena se ne može mijenjati. O cijeni se neće pregovarati.

OBAVJEŠTENJE  O DODJELI:

Svi ponuđači će pismenim putem biti obavješteni o rezultatima nabavke i o donošenju odluke o izboru najpovoljnijeg dobavljača.

ZAKLJUČENJE UGOVORA :

Ugovor će se zaključiti u skladu sa uslovima iz tenderske dokumentacije i prihvaćene ponude.

NAPOMENA:  Sva plaćanja se vrše poslije isporuke robe. Avansna plaćanja nisu prihvatljiva.

Dostavljeno:

  1. Privrednim subjektima,
  2. Web-adresa: sportskisaveztesanj.ba,
  3. a/a.

 

Sportski savez općine Tešanj

Besim Sejdić, Predsjednik

(Ovjereno pečatom i potpisano)

NEMA KOMENTARA