Javni poziv za dostavu ponuda za isporuku goriva.

Javni poziv za dostavu ponuda za isporuku goriva.

84
0
PODIJELI

Sportski savez općine Tešanj poziva na konkurentski zahtjev  za dostavu  ponuda za isporuku goriva, za potrebe realizacije  projekta „Sportom do zdravlja – SPORT ZA SVE“, koji se implementira u sklopu „Regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom balkanu  finansiran od Europske unije a koji provodi UNDP.

 

SPECIFIKACIJA:  

1.Pogonsko gorivo dizel „euro 5“ Mjerna jedinica:

1 litar

Cijena sa izraženim PDV-om

(upisati u sledeću kolonu)

 

Napomena: Isporuka pogonskog goriva “Dizel – euro 5“ za putničkom motorno vozilo marke Mercedes reg.oznaka A80-K-322 vršit će se u periodu od 01.02.2018 do 31.08.2018 godine, u količini od cca 60 litara na mjesečnom nivou.

 USLOVI ZA UČEŠĆE :

  • Da su ponuđači registrovani u relavantnim profesionalnim ili trgovačkim registrima
  • Da tehnička i profesionalna sposobnost ponuđača garantuje uspješnu realizaciju ugovora

 ROK I NAČIN PODNOŠENJA  PONUDE:

Rok za dostavljanje ponude ističe 19.02.2018.godine u 12.00 h.

Potpisane i ovjerene ponude nam možete dostaviti poštom ili lično na adresu: Sportski savez općine Tešanj Kralja Tvrtka 1. 74269 Tešanj. Svi troškove u vezi pripreme i dostavljanja ponude padaju na teret ponuđača.

Neophodno je da ponuđač dostavi slijedeću dokumentaciju:

  • Ovjerenu izjavu o podobnosti i ovjerenu kopiju (pečat i potpis odgovornog lica)
  • Izvod iz sudskog registra (fotokopija)
  • Porezni i identifikacioni broj (fotokopija)

OTVARANJE PONUDA:

Otvaranje ponuda će se obaviti dana 19.02.2018 godine poslije 12,00 sati u prisustvu dva člana komisije u prostorijama Sportskog saveza općine Tešanj. Otvaranje ponuda konstatuje se zapisnički a zapisnik potpisuju svi članovi komisije. Nepotpune i neblagovremene ponude neće biti uzete u razmatranje.

KRITERIJ ZA ODABIR PONUDE je najniža cijena ponude koja ispunjava uslove iz ovog poziva. Ponuđač može ponuditi samo jednu cijenu i cijena se ne može mijenjati. O cijeni se neće pregovarati.

OBAVJEŠTENJE  O DODJELI:

Svi ponuđači će biti obavješteni o rezultatima nabavke najkasnije u roku od 7 (sedam) dana od dana donošenja odluke o izboru najpovoljnijeg dobavljača, i to elektronskim sredstvom, faksom, poštom ili neposredno.

 ZAKLJUČENJE UGOVORA :

Ugovor će se zaključiti u skladu sa uslovima iz tenderske dokumentacije i prihvaćene ponude.

NAPOMENA: Sva plaćanja se vrše poslije isporuke robe. Avansna plaćanja nisu prihvatljiva.

 

Dostavljeno:

  1. Privrednim subjektima,
  2. Web-adresa: sportskisaveztesanj.ba,
  3. a/a.

 

Sportski savez općine Tešanj

Besim Sejdić, Predsjednik

(Ovjereno pečatom i potpisano)

 

 

NEMA KOMENTARA