Javni poziv za dostavu ponuda za isporuku propagandnog materijala.

Javni poziv za dostavu ponuda za isporuku propagandnog materijala.

68
0
PODIJELI

Sportski savez općine Tešanj poziva na konkurentski zahtjev  za dostavu  ponuda za isporuku propagandnog materijala za potrebe realizacije  projekta „Sportom do zdravlja – SPORT ZA SVE“, koji se implementira u sklopu Regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom balkanu, finansiran od Europske unije a koji provodi UNDP.

SPECIFIKACIJA:

NAZIV ARTIKLA/ROBE KOLIČINA Jedinična cijena sa izraženim PDV-om UKUPNO
1. Color baner  na ceradi sa metalnim rupicama na svakih 0,50 metara,  dimenzija 3×3 metara 1 komad  

 

 

 

2. Color baner na ceradi sa metalnim rupicama na svakih 0,50 metara, dimenzija 1,5×5 metara 1 komad
3. Fascikla papirna A4 format, sa color ispisom na prednoj strani 60 komada
4. Bilježnica sa redovima, papir A5 format, sa color ispisom na prednjoj strani 60 komada
5. Plakata A3 format, color ispis, obični papir 100 komada
6. Majica kratkih rukava, kvaliteta  Fruit, sa color ispisom na prednjoj, zadnjoj strani i na rukavima (više logotipa i naziva) 365 komada
7. Hemijska olovka, sa color  ispisom 150 komada
8. Balon, sa ispisom sa color ispisom 150 komada
Ukupna cijena svih artikala sa izraženim PDV-om:

 Napomena: Specifikacija robe u gornjoj tabeli čini ukupne potrebe za propagandnim materijalom tokom provedbe projekta. Isporuka artikala će se vršiti po LOT-ovima shodno planiranim aktivnostima u samom projektu koji će biti realizovan u peirodu od 01.02.2018. do 31.08.2018 godine.

LOT 1.

 1. Color baner na ceradi sa metalnim rupicama na svakih 0,50 metara, dimenzija 3×3 metara, 1 kom,
 2. Color baner na ceradi sa metalnim rupicama na svakih 0,50 metara, dimenzija 1,5×5 metara, 1 kom,
 3. Fascikla papirna A4 format, sa color ispisom na prednoj strani, 30 kom,
 4. Bilježnica sa redovima, papir A5 format, sa color isisom na prednoj strani, 30 kom,
 5. Plakata A3 format, color ispis, obični papir, 20 kom,
 6. Hemijska olovka, sa color ispisom, 30 kom.

Krajnji rok za isporuku artikala iz LOT 1. u sjedište Sportskog saveza općine Tešanj je 21.02.2018 godine (srijeda) do 12,00 sati.

LOT 2.

 1. Majica kratkih rukava, kvaliteta Fruit, sa color ispisom na prednjoj, zadnjoj strani i na rukavima, 50 komada, plava boja.
 2. Plakata A3 format, color ispis, obični papir, 15 kom.

Krajnji rok za isporuku artikala iz LOT 2. u sjedište Sportskog saveza općine Tešanj je 20.03.2018 godine (petak) do 12,00 sati.

 LOT 3.

 1. Majica kratkih rukava, kvaliteta  Fruit, sa color ispisom na prednjoj, zadnjoj strani i na rukavima, 85 komada, crvena boja.
 2. Plakata A3 format, color ispis, obični papir, 15 kom.

Krajnji rok za isporuku artikala iz LOT 3. u sjedište Sportskog saveza općine Tešanj je 18.04.2018 godine (srijeda) do 12,00 sati.

 LOT 4.

 1. Majica kratkih rukava, kvaliteta  Fruit, sa color ispisom na prednjoj, zadnjoj strani i na rukavima, 50 komada, crna boja.
 2. Plakata A3 format, color ispis, obični papir, 15 kom.

Krajnji rok za isporuku artikala iz LOT 4. u sjedište Sportskog saveza općine Tešanj je 23.05.2018 godine (srijeda) do 12,00 sati.

 LOT 5.

 1. Majica kratkih rukava, kvaliteta  Fruit, sa color ispisom na prednjoj, zadnjoj strani i na rukavima, 180 komada, bijela boja.
 2. Plakata A3 format, color ispis, obični papir, 15 kom.

Krajnji rok za isporuku artikala iz LOT 5. u sjedište Sportskog saveza općine Tešanj je 20.06.2018 godine (srijeda) do 12,00 sati.

 LOT 6.

 1. Fascikla papirna A4 format, sa color ispisom na prednoj strani, 30 kom,
 2. Bilježnica sa redovima, papir A5 format, sa color isisom na prednoj strani, 30 kom,
 3. Plakata A3 format, color ispis, obični papir, 20 kom,
 4. Hemijska olovka, sa color ispisom, 120 kom,
 5. Balon, sa ispisom sa color ispisom, 150 kom.

Krajnji rok za isporuku artikala iz LOT 6. u sjedište Sportskog saveza općine Tešanj je 25.07.2018 godine (srijeda) do 12,00 sati.

 Prilog ove ponude čine grafička riješenja za sve artikle pojedinačno sa preciznim veličinama, izgledom, bojama, i drugim parametrima potrebnim za realizaciju opisanog posla.

USLOVI ZA UČEŠĆE :

 • Da su ponuđači registrovani u relavantnim profesionalnim ili trgovačkim registrima,
 • Da tehnička i profesionalna sposobnost ponuđača garantuje uspješnu realizaciju ugovora.

ROK I NAČIN PODNOŠENJA  PONUDE:

Rok za dostavljanje ponude ističe 14.02.2018.godine u 12:00 h.

Potpisane i ovjerene ponude nam možete dostaviti poštom ili lično na adresu:

Sportski savez općine Tešanj Kralja Tvrtka 1. 74260 Tešanj.

Svi troškove u vezi pripreme i dostavljanja ponude padaju na teret ponuđača.

Neophodno je da ponuđač dostavi slijedeću dokumentaciju:

 • Izvod iz sudskog registra (fotokopija)
 • Porezni i identifikacioni broj (fotokopija)

OTVARANJE PONUDA:

Otvaranje ponuda će se obaviti dana 14.02.2018 godine poslije 12,00 sati u prisustvu dva člana komisije u prostorijama Sportskog saveza općine Tešanj. Otvaranje ponuda konstatuje se zapisnički a zapisnik potpisuju svi članovi komisije. Nepotpune i neblagovremene ponude neće biti uzete u razmatranje.

KRITERIJ ZA ODABIR PONUDE je najniža cijena ponude koja ispunjava uslove iz ovog poziva. Ponuđač može ponuditi samo jednu cijenu i cijena se ne može mijenjati. O cijeni se neće pregovarati.

OBAVJEŠTENJE  O DODJELI:

Svi ponuđači će biti obavješteni o rezultatima nabavke istog dana (14.02.2018 godine) o donošenju odluke o izboru najpovoljnijeg dobavljača, i to direktnim telefonskim kontaktom kao i pismenim putem.

ZAKLJUČENJE UGOVORA :

Ugovor će se zaključiti u skladu sa uslovima iz tenderske dokumentacije i prihvaćene ponude.

NAPOMENA: Sva plaćanja se vrše poslije isporuke robe. Avansna plaćanja nisu prihvatljiva.

 

Dostavljeno:

 1. Privrednim subjektima,
 2. Web-adresa: sportskisaveztesanj.ba,
 3. a/a.

 

Sportski savez općine Tešanj

Besim Sejdić, Predsjednik

(Ovjereno pečatom i potpisano)

NEMA KOMENTARA