Javni poziv za dostavu ponuda za izvršavanja usluga: Kontakti sa medijima i...

Javni poziv za dostavu ponuda za izvršavanja usluga: Kontakti sa medijima i odnosi sa javnošću.

41
0
PODIJELI

Sportski savez općine Tešanj poziva na konkurentski zahtjev  za dostavu  ponuda za izvršavanje usluga kontakata sa medijima i odnosa sa javnošću, za potrebe realizacije  projekta „Sportom do zdravlja – SPORT ZA SVE“, koji se implementira u sklopu Regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom balkanu, finansiran od Europske unije a koji provodi UNDP. Dužina trajanja projekta je 7 (sedam) mjeseci, u periodu od 01.02. do 31.08.2018. godine.

 

 

NAZIV USLUGE

 

KOLIČINA

Cijena mjesečnog angažmana, sa izraženim PDV-om UKUPNA CIJENA (petomjesečni angažman)
Angažman stručnog lica za odnose sa javnošću 5 mjeseci

 

SPECIFIKACIJA USLUGE:

 • Odrediti osobu – svog uposlenika, za odnose sa javnošću koji će biti zadužen za kontakte sa medijima,
 • Pratiti Pres konferencije – ukupno tri, i obavještavati javnost i medije o svim aktivnostima predviđenim projektom: nakon održavanja panel diskusije, u toku projekta povodom Svjetskog dana voda i na samom završetku projekta, nakon potpisivanja Sporazuma o saradnji,
 • Pratiti treninge OCD i obavještavati javnost i medije o svim aktivnostima predviđenim projektom, prema Planu aktivnosti,(stoni tenis, gimnastika, ples, plivanje, edukacija, završni sportski događaj),
 • O svim navedenim aktivnostima prikupiti podatke i sačiniti detaljne medijske izvještaje,
 • Izvršiti fotografisanja i video snimanja, te o svakom gore navedenom pojedinačnom događaju izraditi reportažni video prilog,
 • Trajanje angažmana stručnog lica će biti u ukupnom trajanju od 5 (pet) mjeseci, plaćanje navedenih usluga će se vršiti na mjesečnom nivou, po ispostavljenim fakturama.

 USLOVI ZA UČEŠĆE :

 •  Da su ponuđači registrovani u relavantnim profesionalnim ili trgovačkim registrima,
 • Da tehnička i profesionalna sposobnost ponuđača garantuje uspješnu realizaciju ugovora.
 • Na poziv se može javiti i fizičko lice, ukoliko ispunjava uslove za pružanje traženih usluga, obavezno dostaviti CV.

ROK I NAČIN PODNOŠENJA  PONUDE:

Rok za dostavljanje ponude ističe 28.02.2018. godine u 12:00 h. Potpisane i ovjerene ponude nam možete dostaviti poštom ili lično na adresu: Sportski savez općine Tešanj Kralja Tvrtka 1. 74260 Tešanj.

Svi troškove u vezi pripreme i dostavljanja ponude padaju na teret ponuđača.

Neophodno je da ponuđač dostavi slijedeću dokumentaciju:

 • Izvod iz sudskog registra (fotokopija),
 • Porezni i identifikacioni broj (fotokopija),
 • CV (samo za fizička lica).

OTVARANJE PONUDA:

Otvaranje ponuda će se obaviti dana 28.02.2018 godine poslije 12,00 sati u prisustvu dva člana komisije

u prostorijama Sportskog saveza općine Tešanj. Otvaranje ponuda konstatuje se zapisnički a zapisnik potpisuju svi članovi komisije. Nepotpune i neblagovremene ponude neće biti uzete u razmatranje.

KRITERIJ ZA ODABIR PONUDE je najniža cijena ponude koja ispunjava uslove iz ovog poziva. Ponuđač može ponuditi samo jednu cijenu i cijena se ne može mijenjati. O cijeni se neće pregovarati.

OBAVJEŠTENJE  O DODJELI:

Svi ponuđači će biti obavješteni o rezultatima istog dana (28.02.2018 godine) o donošenju odluke o izboru najpovoljnijeg dobavljača, i to direktnim telefonskim kontaktom, kao i pismenim putem.

ZAKLJUČENJE UGOVORA:

Ugovor će se zaključiti u skladu sa uslovima iz tenderske dokumentacije i prihvaćene ponude.

NAPOMENA: Plaćanja usluga su po fakturama, jednom mjesečno, u trajanju od 5 mjeseci. Avansna plaćanja nisu prihvatljiva.

Dostavljeno:

 1. Privrednim subjektima,
 2. Web-adresa: sportskisaveztesanj.ba,
 3. a/a.

Sportski savez općine Tešanj

Besim Sejdić, Predsjednik

(Ovjereno pečatom i potpisano)

NEMA KOMENTARA