JP RAD zapošljava

JP RAD zapošljava

640
0
PODIJELI

Na osnovu člana 13. Statuta preduzeća i člana 3. Pravilnika o postupku prijema u radni odnos u Javnom preduzeću «RAD» d.d. Tešanj, direktor Javnog preduzeća “RAD” d.d. Tešanj, objavljuje 

OGLAS ZA PRIJEM U RADNI ODNOS 

Naziv radnog mjesta: 

1. Pomoćni PK radnik u odjelu Vodovod i kanalizacija, 3 izvršioca na određeno vrijeme na period do 12 mjeseci. 

2. Pomoćni NK radnik u odjelu Održavanje, 1 izvršilac na određeno vrijeme na period do 12 mjeseci. 

Opis poslova: 

1. Poslovi polukvalifikovanih radnika za potrebe funkcionisanja odjeljenja Vodovod i kanalizacija u preduzeću: 

– radovi uz vodoinstalatera, pomoć u održavanju, 

– radovi u niskogradnji,

– ostali poslovi PK radnika 

2. Poslovi nekvalifikovanih radnika za potrebe funkcionisanja odjeljenja Održavanje u preduzeću: radovi u komunalnoj higijeni, čišćenje 

-metenje ulica, – prikupljanje i utovar otpada, 

– pomoć u održavanju, radovi u niskogradnji, ostali poslovi NK radnika 

Iznos osnovne plaće za radno mjesto Pomoćni PK radnik u odjelu Vodovod i kanalizacija je određen Pravilnikom o radu, grupa složenosti 2, koeficijent 1,10, dodatak za uslove rada 5,00 %. iznos osnovne plaće za radno mjesto Pomoćni NK radnik u odjelu Održavanje je određen Pravilnikom o radu, grupa složenosti 2, koeficijent 1,05, dodatak za uslove rada 5,00 %. 

Pored općih uslova za zaključivanje ugovora o radu određenih Zakonom o radu kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove: – Završena osnovna škola, minimalno 

UZ PRIJAVU NA OGLAS (Obrazac prijave kandidati mogu preuzeti na web stranici Preduzeča iili u Info centru u poslovnom krugu Preduzeća), KANDIDATI SU OBAVEZNI DOSTAVITI: 

– kraću biografiju sa podacima o adresi i kontakt telefon 

– diplomu o završenoj srednjoj školi ili svjedočanstvo o završenom završnom razredu osnovne škole, (ovjerena kopija) 

– ličnu kartu, (ovjerena kopija) 

– dokaz o boračkom statusu (ukoliko je kandidat pripadnik boračke kategorije), (ovjerena kopija). 

Ugovor o radu se zaključuje na određeno vrijeme na period do 12 mjeseci uz obavezan probni rad od 3 (tri) mjeseca. 
Kandidati čije prijave budu sadržavale gore navedene dokumente če biti pozvani na razgovor-intervju. 
Postupak izbora kandidata zasniva se na razmatranju dostavljene dokumentacije i održanom intervjuu sa svakim od kandidata. 
Samo izabrani kandidat će biti u obavezi u roku od 15 dana od dana zaprimanja obavještenja o njegovom izboru kao najboljeg kandidata, dostaviti ljekarsko uvjerenje. Oglas ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana posljednje objave. 
Prijave sa traženom dokumentacijom dostaviti lično ili poštom najkasnije 8-og (osmog) dana od dana posljednje objave, na adresu: Javno preduzeće “RAD” d.d. Tešanj, Trg krtava 3. avgusta br. 2, Tešanj. Prijava na javni oglas se dostavlja na adresu poslodavca u zatvorenoj koverti, sa naznakom „NE OTVARAJ-PRIJAVA NA JAVNI OGLAS”. 
Prijava mora biti uredna, potpuna i blagovremena. Urednom prijavom na oglas smatra se prijava koja je potpisana od strane podnosioca. 
Uz prijavu se, u originalu ili ovjerenim fotokopijama, prilažu dokazi naznačeni u javnom oglasu. 
Potpunom prijavom smatra se prijava uz koju su priloženi svi dokazi o ispunjavanju općih i posebnih uslova naznačeni u javnom oglasu za prijem u radni odnos. 
Blagovremenom prijavom smatra sc prijava koja je podnesena u roku koji je odreden u javnom oglasu za prijem u radni odnos. Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti uzete u razmatranje. 
Kontakt osoba zadužena za davanje dodatnih obavještenja je Vehab Haris, telefon 032 650 566. 
Zanimljivosti s drugih portala:
loading...

NEMA KOMENTARA