Konkurs za izbor i imenovanje predsjednika i članova Odbora za reviziju Javnog...

Konkurs za izbor i imenovanje predsjednika i članova Odbora za reviziju Javnog preduzeća „TOPLANA“ d.d. Tešanj

563
0
PODIJELI

Na osnovu člana 27. Statuta JP ”TOPLANA” d.d. TEŠANJ, Nadzorni odbor preduzeća raspisuje

K O N K U R S
za izbor i imenovanje predsjednika i članova Odbora za reviziju
Javnog preduzeća „TOPLANA“ d.d. Tešanj

Odbor za reviziju je tijelo sastavljeno od 3 člana.
OPIS POZICIJE:
– Imenovanje se vrši na period od 4 godine.
– Odbor za reviziju ima obavezu i odgovornost:
– imenovati vanjskog revizora,
– osigurati da interne kontrole u preduzeću budu adekvatne i da funkcioniraju kako je previđeno ostalim aktima,
– obavljati ostale poslove određene Zakonom o javnim preduzećima, Zakonom o privrednim društvima te podzakonskim aktima,
– odbor za reviziju odgovara direktno Skupštini Javnog preduzeća,
– odbor za reviziju podnosi Nadzornom odboru sažete mjesečne izvještaje o svojim
sastancima svakog mjeseca.

USLOVI:
Pored općih uslova utvrđenih Zakonom, kandidat treba da ispunjava i sljedeće posebne uslove:
– VSS (visoka stručna sprema) VII stepen, diplomirani ekonomista ili diplomirani pravnik,
– najmanje 5 godina radnog iskustva u struci,
– da se protiv njega ne vodi krivični postupak,
– da u posljednjih 5 godina nije pravosnažno osuđen za krivično djelo ili privredni prestup za radnje nespojive sa poslovima člana odbora za reviziju preduzeća,
– član odbora za reviziju ne može biti lice koje ima finansijski i drugi interes u preduzeću ili koji ima lični interes izuzev naknade po osnovu funkcije predsjednika ili člana odbora za reviziju.

UZ PRIJAVU NA KONKURS KANDIDATI SU DUŽNI DOSTAVITI:
– kraću biografiju sa podacima o adresi i kontakt telefon
– ovjerenu fotokopiju diplome
– ovjerenu fotokopiju lične karte
– dokaz o radnom iskustvu u struci
– uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak (ne starije od 3 mjeseca)
– dokaz da kandidat u posljednjih 5 godina nije pravosnažno osuđen za krivično djelo ili privredni prestup za radnje nespojive sa poslovima člana odbora za reviziju preduzeća (ne stariji od 3 mjeseca)

Kandidat treba navesti za koju poziciju se kandiduje ( predsjednik ili član ).
Kandidati čije prijave budu sadržavale gore navedene dokumente će biti pozvani na razgovor-intervju.
Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana posljednjeg objavljivanja.
Prijave sa traženom dokumentacijom dostaviti lično ili poštom najkasnije 15-og dana od dana zadnjeg objavljivanja na adresu: Javno preduzeće «TOPLANA» d.d. Tešanj, Bukva bb, Tešanj, sa naznakom «Prijava na konkurs za člana Odbora za reviziju preduzeća».
Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti uzete u razmatranje.

PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA

Almir Ljevaković, dipl.ing.maš.

NEMA KOMENTARA