Održana 32. sjednica Općinskog vijeća

Održana 32. sjednica Općinskog vijeća

203
0
PODIJELI

Dana 20.07.2015. godine u Sali Vijeća, sa početkom u 14,00 sati održana je 32. sjednica Općinskog vijeća Tešanj, sa predloženim dnevnim redom:

 1. Izvještaj o izvršenju Budžeta za I polugodište 2015. godine,
 2. Informacija o rezultatima Studije izvodivosti za projekat izgradnje Centralnog postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda za tri općine: Doboj Jug, Usora i Tešanj,
 3. Prijedlog Odluke za utvrđivanje općeg interesa za izgradnju centralnog postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda za općine: Doboj Jug, Usora i Tešanj,
 4. Prijedlog Odluke o utvrđivanju platnih razreda i koeficijenata Općine Tešanj i Općinskog pravobranilašva
 5. Prijedlog Odluke o realizaciji projekta vodosnadbijevanja “Vodovod Roše”,
 6. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o administrativnim taksama,
 7. Izvještaj o radu Općinskog vijeća za period 01.01. – 30.06.2015. godine,
 8. Rješenje o razrješenju Predsjednika Upravnog odbora Javne zdravstvene ustanove Apoteka i centar za medicinsko snabdijevanje „Tefarm“ Tešanj,
 9. Rješenje o imenovanju komisije za provođenje procedura izbora članova upravnih odbora javnih zdravstvenih ustanova u 2015.godini,
 10. Informacija o stanju predškolskog odgoja i obrazovanja na području općine Tešanj.
 • Dopuna informacije o turističkim potencijalima i radu Turističke zajednice – ured Tešanj,
 • Informacija o funkcionisanju projekta zbrinjavanja pasa u urbanim sredinama općine Tešanj.

Na početku sjednice Općinski načelnik je sa dnevnog reda povukao 2. tačku – Informacija o rezultatima Studije izvodivosti za projekat izgradnje Centralnog postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda za tri općine: Doboj Jug, Usora i Tešanj.

Izvještaj o izvršenju Budžeta za I polugodište 2015. godine, Općinsko vijeće je usvojilo uz zaključak koji glasi: ”Pri izradi Plana budžeta za 2016.godinu uzeti u obzir vremensku dinamiku prihoda i rashoda, i pripremiti kao prilog dosadašnjem standardnom prijedlogu (prilog: unijeti još jednu kolonu u kojoj će biti planske cifre za prvo polugodište).”

Tokom sjednice, najviše rasprave je bilo oko prijedloga Odluke o izmjeni Odluke o administrativnim taksama i prijedloga Rješenja o imenovanju komisije za provođenje procedura izbora članova upravnih odbora javnih zdravstvenih ustanova u 2015.godini, koje su uz dodatna objašnjenja usvojeni. Vijeće je prihvatilo i ostale tačke dnevnog reda završilo sa radom u 16:38 sati.

Izvor: Opcina Tesanj

NEMA KOMENTARA