POSAO: Diplomirani socijalni radnik

POSAO: Diplomirani socijalni radnik

1760
0
PODIJELI

JU Centar za socijalni rad Tešanj
Na osnovu člana 37. Pravila JU Centar za socijalni rad Tešanj broj : 01-35-239/04 od 11.10,2004.. godine, čiana 4. Pravilnika. radu JU Centar za socija1ni rad Tešanj, te Pravilnika o kriterijima provodenja oglasne procedure za prijem zaposlenika u JU Centar za„ socijalni rad Tešanj, direktor JU Centar za socijalni rad Tešanj raspisuje

KONKURS

za popunu radnog injesta
I Diplomirani socijalni radnik ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….1 izvršilac,

na odredeno radno vrijeme do povratka zaposlenika sa funkcije, najduže do dvije godine
Pored općih uslova predviđenih zakonorn, kandidat treba da ispunjava i posebne uslove i to:
– VSS stručna sprema, fakultet političkih nauka – smjer socijalni rad,
– jedna godina radnog iskustva i
– položen stručni ispit.
Uz prijavu na konkurs karididati su dužni dostavifi originalna dokumnenta ili ovjerene fotokopije:
– Prijava sa biografijom,
– Dokaz o stručnoj spremi,
– Uvjerenje o po1oženom stručnom ispitu,
– Izvod iz matične knjige rođenih – Uvjerenje o državljanstvu,
– Uvjerenje da protiv kandidata ne vodi krivični postupak (ne starije od 3 mjeseca)
– Uvjerenje o radnom stažu.
Rok za podnošenje prijava je 8 (osam) dana od dana objavijivanja.
Sa prijavijenim kandidatima obavit se se razgovor i provjera znanja pisano i usmeno. O vremenu testiranja prijavljeni kandidati koji ispunjavaju uslove konkursa bit će naknadno obaviješteni.

Izabrani kandidat će biti dužan dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti, prije zaključenja ugovora o radu.
Za kandidata koji bude primljen obavezan je probni rad u trajanju od 3 (tri) mjeseca.
Prijave sa potrebnim dokazimna slati na adresu: JU Centar za socijalni rad Tešanj, ul. Kralja Tvrtka bb, sa naznakom “za konkursnu komisiju”

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Direktor
Sabrija Kavazović, dipl. scr.
Broj: 02-34-253.2/15,
Datum: 20.07.2015. godine.

NEMA KOMENTARA