POSAO: Stručno osposobljavanje

POSAO: Stručno osposobljavanje

3600
0
PODIJELI

Na osnovu ukazane potrebe, a u skladu sa članom 8. Pravilnika o radnim odnosima, Direktor “Pobjeda” d.d. Tešnja, Fabrika pumpi i prečistača, objavljuje

JAVNI OGLAS

Za prijem lica na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa

Pozicija 1
Diplomirani inženjer mašinstva VSS – VII stepen stručne spreme, poželjan smjer: proizvodno mašinstvo – dizajn proizvoda – 5 izvršioca

Pozicija 2
Diplomirani inženjer elektrotehnike VSS – VII stepen stručne spreme, smjer: automatika – 2 izvršioca

Pozicija 3
Diplomirani ekonomista VSS – VII stepen stručne spreme, smjer:
-računovostvo ili finansije – 1 izvršilac
-marketing ili menadžment – 2 izvršioca

Pozicija 4
Diplomirani pravnik VSS – VII stepen stručne
spreme – 1 izvršilac
Vrsta posla: stručno osposobljavanje

Na javni oglas se mogu prijaviti samo lica koja nemaju radno iskustvo u struci nakon završenog školovanja za jedno od navedenih zanimanja.

Obuka lica na stručnom osposobljavanju traje 8 mjeseci.

Lica na stručnom osposobljavanju imaju pravo na zdravstveno osiguranje u skladu sa propisima za nezaposlena lica, kao i pravo na osiguranje za slučaj povrede na radu i profesionalne bolesti u skladu sa propisima o penzijskom i invalidskom osiguranju. Lica na stručnom osposobljavanju nemaju prava na plaću odnosno naknadu plaće.

Uz prijavu na oglas potrebno je dostaviti sljedeću dokumentaciju:
– Biografiju /CV
– Radnu knjižicu
– Rodni list
– Diplomu o završenom školovanju.

Dokumentacija se može dostaviti u običnoj kopiji odnosno neovjerena. Lica koja budu primljena na stručno osposobljavanje dužna su dostaviti ovjerene kopije naprijed navedene dokumentacije i ljekarsko uvjerenje.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom slati na adresu:
Pobjeda d.d. Tešanj
Bukva bb
74260 Tešanj

Ili dostaviti lično u prostorijama društva, a mogu se dostaviti i putem elektronske pošte na adresu: infopobjeda-tesanj.ba, sa obaveznom naznakom: “Prijava na oglas za lica na stručnom osposobljavanju”.

Rok za podnošenje prijave je 23.06.2016.g.

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Sa kandidatima koji pokažu izuzetne rezultate, Društvo će nakon završene obuke razmotriti mogućnost prijema u radni odnos.
Društvo zadržava pravo da naknadno izmijeni ili poništi ovaj oglas, kao i pravo slobode odabira kandidata bez mogućnosti žalbe kandidata koji nisu izabrani.

NEMA KOMENTARA