Saopcenje za javnost MUP-a ZDK

Saopcenje za javnost MUP-a ZDK

271
0
PODIJELI

 

Postupajući u skladu sa Odlukom Vlade Federacije Bosne i Hercegovine o proglašenju stanja prirodne nesreće na području Federacije BiH uzrokovane velikim sniježnim padavinama i niskim temperaturama V.broj:03/05-02-130/2012 od 04.02.2012. godine Rješenjem Federalnog ministarstva prometa i komunikacija broj: 08-27-290/12 od 03.02.2012. godine, kojim su proglašeni zimski uvjeti na svim magistralnim cestama u Federacije BiH, kao i Naredbom  Federalnog štaba civilne zaštite broj:11-49/1-10/12 od 05.02.2012. godine, na nivou Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona formiran je Štab za krizne situacije, koji je na svojim sastancima donio određene zaključke te izdao konkretna zaduženja u cilju poduzimanja svih potrebnih aktivnosti na spašavanju ljudi i materijalnih dobara, otklanjanja posljedica elementarne nesreće te normalizacije funkcionisanja svih institucija, pravnih subjekata, kao i normalizacije odvijanja saobraćaja, koje je bilo znatno otežano, a u nekim područjima u potpunom prekidu, usljed obilnih sniježnih padavina.

U tom kontekstu su izdata zaduženja načelnicima policijskih uprava i komandirima policijskih stanica da zajedno sa rukovodnim radnicima formiraju štabove za krizne situacije na nivou istih, da razmjenjuju sa općinskim štabovima civilne zaštite  informacije i saznanja, te da kontinuirano prikupljaju sve informacije na terenu vezano za stanje putne mreže i prohodnost svih putnih komunikacija, kao i da prikupljaju informacije relevantne za određivanje prioriteta održavanja putnih komunikacija. Takođe je naloženo prikupljanje  informacija o preduzećima koja se bave održavanjem putne mreže i njihovim tehničkim sredstvima kao i praćenja planskog i redovnog održavanja putnih komunikacija. Kao prioritet u postupanju je naloženo prikupljanje informacija vezano za stanje ugroženosti građana i materijalnih dobara u svim naseljenim područjima, kao i potrebama poduzimanja odgovarajućih aktivnosti u svrhu snabdjevanja ugroženog stanovništva hranom, vodom i odjećom, kao i omogućavanja pružanja i korištenja neophodnih medicinskih usluga, te uspostavljanja sistema razmjene informacija bitnih sa aspekta razrješavanja krizne situacije.

Pored navedenog naglašeno je obavezno poduzimanje odgovarajućih mjera i radnji iz nadležnosti MUP-a ZE-DO kantona, u cilju zaštite imovine građana i pravnih lica na ugroženom području, odnosno sprječavanja činjenja bilo kakvih protivpravnih radnji na ugroženom području, te poduzimanju odgovarajućih mjera i radnji u cilju rasvjetljavanja istih.  

Takođe će se u oblasti bezbjednosti saobraćaja poduzimati aktivnosti u skladu sa Rješenjem Federalnog ministarstva prometa i komunikacija od 03.02.2012. godine, u kojem se proglašavaju zimski uvjeti na svim magistralnim cestama u Federaciji BiH, te zabranjuje promet za kamione, tegljače i zglobne autobuse za vrijeme trajanja zimskih uvjeta. U tom kontekstu će se postupati i u skladu sa Rješenjem Federalnog ministarstva prometa i komunikacija od 06.02.2012. godine, u kojem Rješenju je navedeno da se zabrana saobraćaja ne odnosi na vozila sa kojim se vrši prijevoz nafte, naftnih derivata, lož ulja, uglja i drugih energenata, kao i životnih namirnica, koje se koriste za provođenje mjera zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara. Isto tako, dozvoljen je saobraćaj za vozila koja vrše prijevoz mašina za raščišćavanje puteva, kao i drugih sredstava predviđenih za korištenje na  provođenju mjera zaštite i spašavanja.

Takođe je naređeno svim policijskim upravama i stanicama koje na svom području imaju prevoje, da kontinuirano raspoređuju policijske patrole na iste, kako bi bila pružena potrebna pomoć učesnicima u saobraćaju, te omogućeno nesmetano odvijanje saobraćaja, a ukoliko je potrebno, vozačima bude naloženo obavezno korištenje zimske opreme.

Uprava policije Ministarstva unutrašnjih poslova ZE-DO kantona ovom prilikom još jednom apeluje na vozače, da manje koriste svoja vozila, a kada upravljaju svojim vozilima, obzirom na trenutne zimske uvjete na putevima koji dodatno otežavaju  normalno odvijanje saobraćaja, da to čine krajnje oprezno, kako bi zaštitili sebe, lica koja prevoze, te druge učesnike u saobraćaju.

Posebno apelujemo na mlade vozače, koji nemaju dovoljno iskustva u saobraćaju u zimskim uvjetima, da u slučajevima krajnje nužde polaze na put sa svojim vozilima, a ako to i čine, da krajnje oprezno upravljaju svojim vozilima, kako bi smanjili rizike nastupanja saobraćajnih nezgoda i time spriječili nastupanje tragičnih posljedica za njihove mlade živote.

URED  POLICIJSKOG KOMESARA

NEMA KOMENTARA