Izrada projekta mosta na rijeci Usora

Izrada projekta mosta na rijeci Usora

294
0
PODIJELI

Prigodom posjete ministra Ministarstva za prostorno planiranje, promet i komunikacije i zaštitu okoliša Zeničko-dobojske županije Raifa Seferovića sa direktorom Direkcije za ceste ZDK gosp. Rasimom Kovač općini Usora, upriličenoj od 04. sudenog 2011. godine, dogovorene su pored drugih i aktivnosti vezane za izradu projektne dokumentacije za novi most na rijeci Usora.

 

Zaključkom Općinskog vijeća općine Usora broj: 01-05-21/12 od 06.02.2012. godine određena je lokacija mosta koji će se projektirati i graditi na rijeci Usora na lokalitetu ‘Plinara’.

Nakon pripremnih aktivnosti koje su uključivale kozultaciju javnosti, koja je upriličena 02. prosinca 2011. godine u zgradi općine Usora, i na kojoj su se nazočni opredjelili između četiri moguće lokacije o lokaciji novoga mosta i to kod ‘Plinare’. Obrazloženje tog opredjeljenja, kako na konzultativnom sastanku tako i stava Općinskog vijeća Usora, je da se ovom lokacijom novoga mosta stvaraju pretpostavke za otvaranje i stavljanje zemljišta na lijevoj obali rijeke Usora u funkciju razvoja poduzetništva i povezivanje, odnosno integriranje područja općine Usora sa lijeve i desne obale rijeke u jednu cjelinu.   
Slijedom gore navedenog, općina Usora je izradila projektni zadatak za izradu Glavnog projekta mosta na rijeci Usora, uključujući i pristupne prometnice, te isti dostavila navedenom resornom županijskom Ministarstvu. Nakon provedene procedure sukladno Zakonu o javnim nabavama Ministarstvo za prostorno planiranje, promet i komunikacije i zaštitu okoliša Zeničko-dobojske županije izbralo je napovoljniju ponudu i zaključilo Ugovor za izradu idejnog projekta mosta preko rijeke Usora u Usori, lokalitet ‘Plinara’ i idejnog projekta saobraćajnica u području mosta sa pripadajućom infrastrkturom, sa ponuđačem Institut za materijale i konstrukcije Građevinskog fakulteta u Sarajevu.  

Dana 13. rujna 2012. godine općinu Usora posjetio je direktor Instituta za materijale i konstrukcije Građevinskog fakulteta u Sarajevu u cilju dogovora o preuzimanju potrebitih podloga iz planske i projektne dokumentacije koje se moraju uvažavati pri izradi idejnog projekta mosta, a radi se o Urbanističkom redu za naseljeno mjesto Žabljak/Tešanjka, projektu Uređenja korita rijeke Usora, kao i o postojećim geodetskim podlogama koje će se za potrebe projekta mosta ažurirati provođenjem potrebitih geodetskih snimanja. Sastanku za predstavnicima Instituta i posjeti lokalitetu budućega mosta nazočili su Anto Bonić i Ivan Katić, pomoćnici općinskog načelnika i Dario Katić, stručni savjetnik u Službi za gospodarstvo i financije.

Usora.com

{gallery stories/galerije/most34}

NEMA KOMENTARA