17 C
Tešanj
Petak, 24 Maja, 2024

Kazne i do 1.500 KM za ove prekršaje na granici BiH

Zabranjeno je, prema bh. Zakonu o nadzoru državne granice, kretanje i zadržavanje unutar graničnog pojasa ukoliko osoba nema namjeru putovati u drugu državu preko legalnog graničnog prijelaza.

Prema Članu 62. Poglavlje X Kaznene odredbe  Zakona slijedi:

Novčanom kaznom u iznosu od 300,00 KM do 1.500,00 KM kazniće se za prekršaj fizičko lice ako:

 1. a) pokuša da pređe državnu granicu izvan graničnog prelaza, izvan radnog vremena graničnog prelaza, bez važećih putnih isprava ili suprotno namjeni graničnog prelaza (član 7. stav (2));
 2. b) izbjegne granične provjere ili napusti područje graničnog prelaza dok granične provjere još nisu obavljene ili na drugi način pokuša izbjeći granične provjere (član 29. st. (1) i (2)).

(2) Novčanom kaznom u iznosu od 200,00 KM do 1.500,00 KM kazniće se za prekršaj fizičko lice ako:

 1. a) kao vlasnik ili posjednik zemljišta, ne omogući slobodan prolaz za nesmetano obavljanje poslova granične kontrole, te radi postavljanja ili održavanja propisanih oznaka područja graničnog prelaza, kao i graničnih i drugih oznaka uz granicu ili na drugi način ometa obavljanje poslova granične kontrole (član 6. stav (2));
 2. b) pređe državnu granicu zbog više sile ili elementarnih nepogoda širih razmjera a o tome odmah bez odgađanja ne obavijesti najbližu jedinicu GPBiH (član 7. stav (4));
 3. c) bez saglasnosti GPBiH o usklađenosti projekta sa posebnim uslovima koje treba da zadovoljava objekat započne gradnju, postavljanje i promjenu namjene objekta ili uređaja smještenog na području graničnog prelaza (član 16. st. (1) i (2));
 4. d) se kretalo i zadržavalo na području graničnog prelaza bez namjere prelaska državne granice ili podvrgavanja graničnim provjerama ili bez drugih opravdanih razloga (član 19. stav (1));
 5. e) na području graničnog prelaza ne postupa po upozorenjima i zapovijedima policijskog službenika GPBiH koji obavljaju granične provjere (član 19. stav (2));
 6. f) za svog zaposlenika ne pribavi dozvolu za kretanje i zadržavanje na području graničnog prelaza na međunarodnom aerodromu (član 20. stav (1));
 7. g) na području graničnog prelaza pri kretanju i zadržavanju na vidnom mjestu sa sobom ne nosi dozvolu sa propisanim podacima (član 20. stav (2));
 8. h) kao operater, drugo pravno ili fizičko lice koje se na području graničnog prelaza kreće vozilom u bezbjednosnoj zoni ograničenog pristupa na području međunarodnog aerodroma bez dozvole, kao i kad dozvola nije vidno istaknuta (član 20. stav (7));
 9. i) kao zapovjednik teretnog ili putničkog broda ili kao vođa plovila namijenjenih za razonodu ili sport u međunarodnom saobraćaju, nakon uplovljavanja u teritorijalno more ili unutrašnje vode BiH ne uplovi u luku u kojoj se nalazi granični prelaz radi obavljanja granične kontrole i ne ispuni obavezu zapovjednika broda (član 21. stav (1));
 10. j) kao zapovjednik ili vođa plovila, osim u slučaju više sile, u međunarodnom saobraćaju pristane plovilom izvan pomorskog ili riječnog graničnog prelaza bez potrebnog odobrenja (član 21. stav (3));
 11. k) kao zapovjednik ili vođa plovila, nakon dolaska iz inostranstva ili prije odlaska u inostranstvo, ne preda nadležnoj jedinici GPBiH popis članova posade i putnika na plovilu, odnosno ne da na uvid njihove isprave propisane za prelazak državne granice (član 21. stav (2));
 12. l) kao zapovjednik ili vođa plovila, bez odobrenja nadležne lučke kapetanije krstari i zaustavlja se u obalnom moru BiH, kao i na rijekama gdje se odvija međunarodna plovidba (član 22. stav (1));
 13. m) kao zapovjednik ili vođa plovila, u slučaju spašavanja lica, ukrca ili iskrca lice izvan graničnog prelaza, a to ne prijavi odmah bez odgađanja najbližoj jedinici GPBiH (član 25. stav (2));
 14. n) se kao član posade stranog broda kreće u mjestu zadržavanja broda bez izdatog odobrenja (član 26. stav (1));
 15. o) kao mašinovođa voza u međunarodnom saobraćaju, pri ulasku na teritoriju BiH zaustavi voz između državne granice i graničnog prelaza, osim u slučaju kada je to nužno zbog regulisanja željezničkog saobraćaja, ili u slučaju više sile, ili u slučaju kada to zahtijeva nadležno tijelo (član 27. stav (1);
 16. p) kao mašinovođa voza u međunarodnom saobraćaju, voz koji je ušao u BiH preko državne granice BiH zaustavi na otvorenoj pruzi izvan graničnog prelaza, a nije preduzeo potrebne mjere u svrhu onemogućavanja napuštanja voza putnicima prilikom zaustavljanja, ili nakon zaustavljanja voza nije izvijestio nadležnu jedinicu GP BiH (član 27. stav (2));
 17. r) pri graničnoj kontroli ne preda na uvid isprave propisane za prelazak državne granice (član 29. stav (1));
 18. s) ne pojasni sve okolnosti vezane za prelazak državne granice ili ne postupa po upozorenjima i naređenjima nadležnih policijskih službenika GPBiH koji obavljaju graničnu kontrolu (član 29. stav (3));
 19. t) na znakove upozorenja i drugu signalizaciju postavlja natpisne table s drugim upozorenjima kojima se smanjuje vidljivost tabli i druge signalizacije kojom se upozorava na graničnu liniju i ako u području graničnog prelaza i u zaštitnom području postavlja table reklamnog ili propagandnog sadržaja (član. 39. st. (3) i (4));
 20. u) sadi ili sije određene vrste drveća i drugog rastinja uz graničnu liniju kada je to naredbom GPBiH zabranjeno (član 40. stav (2));
 21. v) obavlja plovidbu, lov, ribolov, prelijeće letjelicama i drugim napravama za letenje, kreće se, zadržava ili naseljava uz graničnu liniju, u slučaju kada je to odlukom Savjeta ministara zabranjeno (član 41. stav (1));
 22. z) ne prijavi prenošenje oružja i municije preko državne granice policijskim službenicima GPBiH (član 50. stav (2) i član 53. stav (1)); ili ne razduži odobreni postupak privremenog iznošenja odnosno unošenja oružja i municije (član 53. stav (4)).

Više o graničnoj kontroli čitajte OVDJE.

 

Povezane vijesti

Najnovije vijesti