20.5 C
Tešanj
Ponedjeljak, 22 Jula, 2024

Ko sve može ostvariti pravo na porodičnu penziju, mogu li paralelno i raditi?

Redakciji Faktora obratilo se više čitalaca sa pitanjem da li nosioci porodične penzije mogu i raditi i primati penziju. Također, mnogi su pitali da li je jedan od uvjeta za dobijanje porodične penzije poslije smrti roditelja koji su bili penzioneri da dijete koje je ostalo iza njih, pored toga što nema nikakav izvor prihoda, nema dana radnog staža.

Pojašnjenje smo potražili u Federalnom zavodu za penzijsko i invalidsko osiguranje.

Pravo na porodičnu penzije ima bračni drug, dijete…

– Nosilac porodične penzije ne može raditi i primati penziju. Ukoliko osoba želi porodičnu penziju, mora prekinuti radni odnos. Nije uvjet za porodičnu penziju da osoba nikada nije zasnovala radni odnos kod podnošenja zahtjeva – kazao nam je Tomislav Kvesić, portparol Federalnog zavoda PIO.

Dodaje kako ima više kategorija koje imaju pravo na porodičnu penziju ukoliko ispunjavaju uvjete.

Ta penzija iznosi 70 posto od penzije umrlog.

Pravo na porodičnu penziju imaju članovi porodice umrlog osiguranika koji je na dan smrti ispunjavao uvjete za starosnu ili invalidsku penziju. Članovima porodice smatraju se bračni supružnik (udovica, odnosno udovac), razvedeni bračni supružnik, ako mu je pravomoćnom presudom dosuđeno pravo na uzdržavanje. Zatim, dijete rođeno u braku ili izvan braka, te usvojeno dijete, pastorak, ako ga je umrli osiguranik, odnosno korisnik penzije uzdržavao, unuče bez oba roditelja ako ga je umrli osiguranik uzdržavao.

Udovica ima pravo na porodičnu penziju ako je na dan smrti supruga navršila 50 godina života. Zatim, ako je na dan smrti supruga bila potpuno nesposobna za privređivanje, odnosno ako je takva nesposobnost nastala u roku jedne godine od dana smrti supruga.

Ima pravo na penziju ako je poslije smrti supruga ostalo jedno ili više djece koja imaju pravo na porodičnu penziju a ona obavlja roditeljske dužnosti prema toj djeci.

U Zakonu o penzijskom i invalidskom osiguranju stoji da udovac ima pravo na porodičnu penziju ako je na dan smrti supruge navršio 60 godina. Ako je bio potpuno nesposoban za privređivanje, odnosno ako je takva nesposobnost nastala u roku jedne godine od dana smrti supruge…

Dijete nesposobno za privređivanje

Pravo na porodičnu penziju ima i supružnik iz razvedenog braka, ako mu je pravomoćnom sudskom presudom dosuđeno pravo na uzdržavanje te ako ispunjava uvjete iz ovog zakona.

Dijete ima pravo na porodičnu penziju do navršenih 15 godina života, a poslije toga do završetka redovnog školovanja, ali najkasnije do navršenih 26 godina života.

Dijete kod kojeg nastupi nesposobnost za samostalan život i rad prije 15. godine života ima pravo na porodičnu penziju dok ta nesposobnost traje.

Dijete kod kojeg nesposobnost za privređivanje nastupi poslije 15. godine života, a prije smrti korisnika penzije, ima pravo na porodičnu penziju ako ga je osiguranik odnosno korisnik penzije uzdržavao do svoje smrti.

Dijete kod kojeg u toku korištenja prava na porodičnu penziju nastupi nesposobnost za samostalan život i rad ili nesposobnost za privređivanje zadržava pravo na penziju dok ta nesposobnost traje.

Nesposobnost za samostalan život i rad postoji kad se osoba zbog vrste i težine tjelesnog ili mentalnog oštećenja ili vrste i težine psihičke bolesti ne može osposobiti za obavljanje najjednostavnijih poslova.

Pravo na penziju ima i uzdržavani član porodice.

– Osiguranik, odnosno korisnik penzije uzdržavao je člana porodice ako prosječni mjesečni prihod člana porodičnog domaćinstva, podnosioca zahtjeva za ostvarivanje prava na porodičnu penziju u godini u kojoj je nastupila smrt korisnika penzije, ne prelazi iznos najniže penzije u Federaciji iz prethodne godine, određene u skladu s ovim zakonom, piše Faktor.

Povezane vijesti

Najnovije vijesti