22 C
Tešanj
Subota, 22 Juna, 2024

Raskrsnica Jelah: Raskid ugovora

Nakon usvajanja i potpisivanja Protokola od 05.03.2010. godine o zajedničkom učešću u realizaciji projekta o rekonstrukciji raskrsnice cesta M 4 i R 474 i izgradnji priključka na magistralnu cestu M 4 sa regionalne ceste R 474 sa semaforizacijom, Općina Tešanj je pristupila finansiranju izrade Glavnog projekta i pribavljanju potrebnih saglasnosti.

 

Potpisnici Protokola su:

・ JP CESTE Federacije BiH,

・ Kantonalna Direkcija za ceste i

・ Općina Tešanj.

Obaveza Općine je bila da plati projekat i obezbijedi finansijsko učešće u radovima. Općina je svoje obaveze ispunila. Platila projekat i rezervisala sredstva za izvođenje radova.

Kantonalna Direkcija za ceste je provela proceduru javne nabavke za građevinski dio radova (bez učešća Općine u postupku) i 12.09.2012. godine potpisan je Ugovor o izvođenju radova sa firmom “Hajdić” d.o.o. Maglaj.

Kako odabrani Izvođač nije u planiranom roku uveden u posao, Općinski načelnik je poslao Upit Kantonalnoj Direkciji za ceste o datumu uvođenja Izvođača u posao i razlozima kašnjenja početka radova. Međutim, 13.12.2012. godine od Kantonalne Direkcije za ceste je došla Izjava o jednostranom raskidu Ugovora, jer ponuda ponuđača nije pokrivena bezuslovnom bankarskom garancijom.

Općina Tešanj će planirati u budžetu za 2013 godinu Protokolom predviđena sredstva i tražiti od Kantonalne Direkcije za ceste da u što kraćem roku pokrene ponovnu proceduru Javne nabavke.

 

Izjavu Kantonalne Direkcije za ceste pogledajte na:  izjava o raskidu ugovora.pdf

Povezane vijesti

Najnovije vijesti