17 C
Tešanj
Petak, 24 Maja, 2024

Raspodjela prihoda od indirektnih poreza po općinama: Tešnju 1,955%, Usori 0,296%

Pravna regulativa kojom je uređen udjel različitih razina vlasti u Federaciji BiH u prihodima s Jedinstvenog računa su Zakon o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji Bosne i Hercegovine, Uputa o određivanju udjela kantona, jedinica lokalne samouprave i nadležnih kantonalnih organa za ceste u prihodima od neizravnih poreza i načinu raspoređivanja tih prihoda koja je temporalnog karaktera i donosi se za svaku godinu prema formuli propisanoj Zakonom o pripadnosti javnih prihoda u FBiH i Pravilnik o načinu uplate javnih prihoda proračuna i izvanproračunskih fondova na teritoriju Federacije BiH.

Na temelju članka 12a. Zakona, izračunavaju se koeficijenti za raspodjelu prihoda od neizravnih poreza za svaki kanton i općinu pojedinačno i objavljuju u Uputi o određivanju udjela kantona, jedinica lokalne samouprave i nadležnih kantonalnih organa za ceste u prihodima od neizravnih poreza i načinu raspoređivanja tih prihoda za svaku godinu.

Prilikom izrade formula koriste se podaci Federalnog zavoda za statistiku i/ili Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine, u skladu s člankom 20. Zakona, koji se na temelju zahtjeva Federalnog ministarstva financija/finansija dostavljaju svake godine.

Podaci o broju stanovnika korišteni za izračun koeficijenata raspodjele prihoda od neizravnih poreza za 2016. godinu su preuzeti zvanični preliminarni rezultati provedenog popisa stanovništva u Bosni i Hercegovini 2013. godine, potvrđeni u Informaciji Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine koja je dostavljena Federalnom ministarstvu financija/finansija.

Prema članku 6. Zakona o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji Bosne i Hercegovine raspodjela prihoda od neizravnih poreza vrši se u sljedećim omjerima:

Proračun Federacije 36,2%,
proračuni kantona 51,23%,
proračuni jedinica lokalne samouprave 8,42%
Upravitelji cesta 3,9%
Grad Sarajevo 0,25%.

Člankom 9. Zakona o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji Bosne i Hercegovine propisano je da se pojedinačni udjel kantona u raspodjeli prihoda s Jedinstvenog računa vrši na temelju formule koja se zasniva na sljedećim kriterijima:

57% na temelju broja stanovnika kantona
6% na temelju površine kantona
24% na temelju broja učenika u osnovnom obrazovanju i
13% na temelju broja učenika u srednjem obrazovanju.

Ova formula sadrži koeficijent 2 za posebne rashodovne potrebe Kantona Sarajevo, 1,8 za Bosansko-podrinjski kanton Goražde i 1,1 za kanton 10.

Člankom 12. Zakona o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji Bosne i Hercegovine propisano je da se pojedinačni udjel jedinica lokalne samouprave u raspodjeli prihoda s Jedinstvenog računa vrši na temelju formule koja se zasniva na sljedećim kriterijima:

68% na temelju broja stanovnika u jedinici lokalne samouprave
5% na temelju površine jedinica lokalne samouprave
20% na temelju broja učenika u osnovnom obrazovanju i
7% na temelju razine razvijenosti općina definiranog kroz indeks razvijenosti.

Formula sadrži koeficijent koji odražava posebne rashodovne potrebe:

jedinica lokalne samouprave čiji broj stanovnika prelazi 60.000 (taj koeficijent iznosi 1,2);
jedinica lokalne samouprave koje su odgovorne za materijalne troškove osnovnih škola (taj koeficijent iznosi 1,5 i primjenjuje se na učenike osnovnih škola).

U nastavku je dan usporedni pregled koeficijenata raspodjele prihoda od neizravnih poreza između kantona i općina u Federaciji BiH za 2015. i 2016. godinu

Općina Doboj Jug 2015 -> 0,176% 2016 -> 0,160%
Općina Tešanj 2015 -> 2,050% 2016 -> 1,955%
Općina Usora 2015 -> 0,278% 2016 -> 0,296%

Povezane vijesti

Najnovije vijesti