7.2 C
Tešanj
Utorak, 5 Marta, 2024

Subvencije za zamjenu peći na čvrsto gorivo od 3000 do 7000 KM

Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) u Bosni i Hercegovini, Sektor za energiju i okoliš, te Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo potpisali su Sporazum o saradnji na implementaciji Pilot projekta subvencioniranja zamjene peći/kotlova na ugalj i ostala čvrsta goriva certificiranim pećima/kotlovima, toplotnim pumpama i kondenzacijskim kotlovima na gas u domaćinstvima u Kantonu Sarajevo.

U skladu sa potpisanim Sporazumom, UNDP BiH objavio je Javni poziv.

Ko se može prijaviti

Mogu se prijaviti vlasnici individualnih stambenih objekata sa područja Kantona Sarajevo.

Pravo učešća na Javnom pozivu imaju vlasnici individualnih stambenih objekata na području Kantona Sarajevo, koji za grijanje koriste kotlove i peći na čvrsta goriva (ugalj i ogrjevno drvo).

U slučaju da se objekat koristi i za poslovnu namjenu, udio stambene površine mora biti najmanje 51% u ukupnoj korisnoj površini objekta da bi objekat bio kvalifikovan za subvenciju u okviru Projekta.

O Projektu

Projekt subvencioniranja predstavlja univerzalno primjenjiv, transparentan, nediskriminatoran i socijalno osjetljiv okvir za promociju i podršku projektima smanjenja zagađenosti zraka u Kantonu Sarajevo, posebno u padinskim i prigradskim naseljima gdje su dominantni izvori zagađivanja kućna ložišta na čvrsta goriva.

Smanjenje zagađivanja zraka iz individualnih ložišta postići će se subvencioniranjem zamjene peći i malih kotlova na čvrsta goriva (prioritetno onih koja koriste ugalj) koji se koriste za grijanje kuća, a koji su, u ogromnoj većini, neefikasni i imaju visoke emisije zagađujućih materija u zrak, posebno sumpor dioksida i čvrstih čestica.

Ciljevi Projekta

poboljšanje kvalitete zraka,

smanjenje potrošnje energenata za grijanje domaćinstava,

smanjenje troškova za grijanje domaćinstava,

promocija dobre prakse za grijanje domaćinstava i stvaranje preduslova za uspostavljanje održivog modela za podršku zamjene necertificiranih kotlova i peći

razvoj tržišta certificiranog peleta i

razvoj tržišta certificiranih kotlova

Pored navedenih ciljeva, implementacija Projekta dovesti će do povećanja privrednih aktivnosti u Kantonu Sarajevo.

Osnovni princip na kojem se bazira Projekat su zamjena neefikasnih, visokozagađujućih peći/kotlova certificiranim pećima/kotlovima koji koriste okolinski prihvatljivija goriva, kao i toplotnim pumpama i kondenzacijskim plinskim bojlerima u domaćinstvima, a koje potpuno zadovoljavaju aktuelne evropske standarde u pogledu efikasnosti i emisija zagađujućih materija.

Dokaz ZK izvadak

Projektom je predviđena zamjena postojećih kotlova i peći u individualnim stambenim jedinicama koje su upisane u zemljišne knjige (dokaz ZK izvadak sa upisanim objektom ili Upotrebna dozvola za predmetni objekat). Objekti moraju imati namjenu stalnog stanovanja, što znači da objekti kao što su vikend objekti nisu obuhvaćeni ovim projektom.

Također, objekti na kojima su izvedeni nelegalni radovi (dogradnja, nadziđivanje i sl.) nisu kvalifikovani za subvencioniranje zamjene peći/kotlova.

Zamjena peći / kotlova na čvrsta goriva

Prelazak na korištenje peći/kotlova na pelet subvencionirati će se nabavkom karakteristične opreme (kotao, cirkulaciona pumpa, ekspanziona posuda – u skladu sa projektnim rješenjem), a maksimalno do 5.000,00 KM po korisniku subvencije

NAPOMENA Projektna dokumentacija predstavlja dio učešća korisnika subvencije

Prelazak na grijanje pomoću kondenzacijskih gasnih kotlova subvencionirati će se nabavkom karakteristične opreme (kondenzacijski kotao na gas u skladu sa projektnom dokumentacijom) a maksimalno do 3.000,00 KM po korisniku.

Toplotne pumpe

Prelazak na grijanje pomoću toplotnih pumpi subvencionirati će se iznosom do 40% od ukupne investicije, a maksimalno do 7.000,00 KM po korisniku subvencije.

Navedeni procenti/iznosi subvencioniranja se odnose na ukupne troškove koji uključuju:

izradu projektne dokumentacije zamjene peći/kotlova na čvrsto gorivo od strane ovlaštene projektantske firme

nabavku toplotne pumpe od ovlaštenih proizvođača/distributera (UNDP će formirati listu toplotnih pumpi koje zadovoljavaju standarde EU)

instalaciju toplotne pumpe od strane izvođača radova kojeg će UNDP izabrati putem javnog poziva

puštanje u rad toplotne pumpe od strane ovlaštenog servisa

stručni nadzor nad kompletnim radovima i prijem radova.

Potrebna dokumentacija

popunjen prijavni formular (koji se nalazi u Prilogu ovog Javnog poziva),

ZK izvadak ili pravosnažna upotrebna dozvola, kao dokaz da se radi o legalno izgrađenom individualnom stambenom objektu, namijenjenom za stalno stanovanje,

kućna lista i uvjerenje o mjestu prebivališta za sve članove domaćinstva (CIPS uvjerenje),

pisana saglasnost svih suvlasnika objekta (ukoliko ih ima više od jednog) za koji se aplicira na javni poziv (izjava o saglasnosti sa uslovima Projekta ili ugovor o zastupanju, gdje su potpisi ovjereni od strane ovlaštenog organa ili je dokument notarski/advokatski obrađen),

ovjerenu izjavu vlasnika objekta – aplikanta da na objektu nisu izvedeni nelegalni radovi (dogradnja, nadziđivanje i sl.); u slučaju da postoji više vlasnika, dovoljno je da ovu izjavu da aplikant kao jedan od suvlasnika.

Rangiranje aplikacija

Sve pristigle aplikacije biti će rangirane na osnovu slijedećih kriterija:

gorivo koje se koristi za grijanje: najveći broj bodova će dobiti domaćinstvo koje koristi ugalj kao jedino gorivo, zatim kombinacija uglja i ogrjevnog drveta itd.,

iznos m2 stambene površine po korisniku: manji broj m2 po korisniku donosi više bodova (napomena: računa se ukupna stambena površina, a ne grijana) broj bodova=(-2/5)*stambena površina po korisniku + 24

kategorije kvaliteta zraka: s obzirom na cilj Pilot projekta, objekti koji se nalaze u najzagađenijim dijelovima Kantona (prema karti kategorizacije kvaliteta zraka u Kantonu Sarajevo) će, po ovom kriteriju, dobiti više bodova.

Prikaz bodovanja je dat u sljedećoj tabeli:

Rok za apliciranje

Podnošenje aplikacija za učešće u Javnom pozivu za subvencioniranja zamjene peći/kotlova na čvrsta goriva, a prema uslovima Javnog poziva, počinje od dana objave u sredstvima javnog informisanja.

Javni poziv ostaje otvoren do 17.03.2024. godine do 17.00 sati.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje, te nije moguća naknadna dopuna već dostavljenih prijava.

Mjesto i način podnošenja aplikacija

Popunjen prijavni formular za učešće u Javnom pozivu za subvencioniranja zamjene peći/kotlova na ugalj i ostala čvrsta goriva, certificiranim pećima/kotlovima, toplotnim pumpama i kondenzacijskim kotlovima na gas u domaćinstvima u Kantonu Sarajevo, zajedno sa ostalom dokumentacijom navedenom pod Potrebna dokumentacija za prijavu na Javni poziv, dostaviti isključivo na jedan od ova dva načina:

 1. a) preporučenom poštom na adresu:
  UNDP BiH
  Zmaja od Bosne bb
  71000 Sarajevo
  sa naznakom:
  “Javni poziv u okviru Pilot projekta subvencioniranja zamjene peći/kotlova NE OTVARATI“
 2. b) putem e-maila na adresu: JavniPoziv@undp.onmicrosoft.com
  sa naslovom poruke:
  „Javni poziv u okviru Pilot projekta subvencioniranja zamjene peći/kotlova.

 

Povezane vijesti

Najnovije vijesti