Jelah.info je nezavisni portal koji je u službi svih građana. Prenosi informacije o svim događajima, ljudima i pojavama u dobojskoj regiji i u BiH, te svakodnevno proizvodi i svoje vlastite autorske vijesti. Jelah.info ima svoj logo, svoju zvaničnu web stranicu i sve prateće multimedijalne sadržaja. Prisutan je više od jedne decenije, te kao takav ima veliku posjećenost kao i broj pratilaca na fb stranici. Korisnici koji sudjeluju u kreaciji bilo kojeg sadržaja na facebook jelah.info stranici,a nisu administratori domene odgovaraju za bilo kakvu štetu koja bi mogla nastati kao posljedica korištenja bilo koje informacije objavljene na stranicama jelah.info.

Kontaktirajte nas na: info@jelah.info

© Copyright - Jelah.info 2022