4.2 C
Tešanj
Nedjelja, 21 Aprila, 2024

U ovoj godini nastavak čišćenja korita rijeka Spreče, Bosne, Vrbasa i Drine

Osiguranje proticajnog profila jedna je od preventivnih aktivnosti odbrane od poplava na površinskim vodama I. kategorije.

Kako navode iz Agencije za vodno područje rijeke Save projekti te vrste najčešće budu planirani rebalansom plana i Finansijskog plana Agencije, a nakon iskazane potrebe lokalnih zajednica.

Na osnovu dosadašnjeg iskustva, većinu takvih projekata lokalne zajednice kandidiraju do polovine godine (u proljeće nakon topljenja snijega), nakon čega Agencija ugovara njihovu realizaciju – rečeno je Feni iz te agencije.

U tim planovima su prvenstveno projekti koji zbog svoje obimnosti i složenosti ne mogu biti izvedeni u jednoj kalendarskoj godini te su podijeljeni u više faza prema usaglašenim prioritetima.

Takav slučaj je s projektima u Lukavcu i Gračanici na osiguranju proticajnog profila rijeke Spreče.

Sredinom prošlog mjeseca očišćeno je 1.770 metara korita Spreče na području MZ Krtova, Grad Lukavac. Završeno je čišćenje i 1.300 m korita te rijeke na području nekoliko mjesnih zajednica u Gračanici.

U ovoj godini planiran je nastavak tih projekata i to: osiguranje 650,83 m proticajnog profila rijeke Spreče u Gračanici u MZ Donja Orahovica.

Za taj projekat Agencija je osigurala 250.000 KM; dok je za interventno čišćenje 1.500 m korita Spreče u MZ Krtova, Grad Lukavac osigurano 300.000 KM.

Osim Spreče, u ovoj godini Agencija planira čistiti korita Bosne, Vrbasa i Drine.

U skladu sa Zakonom o vodama FBiH, prilikom izvođenja tih radova mora se voditi računa: da izvađeni materijal nije dozvoljeno odlagati u korito, na obale rijeke ili na inundacioni pojas, odnosno vodno dobro uz rijeku te da se prilikom krčenja i vađenja šiblja i rastinja, vodi računa da ne dođe do oštećenja prirodnog korita, obala i inundacionog pojasa rijeke.

Agencija za vodno područje rijeke Save odabir lokacija za čišenje korita vrši tako da nakon što lokalne zajednice dostave prijedloge, stručna komisija obiđe sve predložene lokacije te sačini listu projekata koji zadovoljavaju kriterije.

Kriteriji su: postojanje zahtjeva jedinice lokalne samouprave kao krajnjeg korisnika, koji je po Zakonu o vodama FBiH vlasnik objekata koji se planiraju graditi; investiciono-tehnička dokumentacija za realizaciju projekta; da se radi o području koje je obuhvaćeno kao APSFR (područja potencijalno značajnih rizika od poplava); te da se projekat realizira na poplavnom području za koje su urađene mape opasnosti i mape rizika od poplava.

Također kriteriji su da se radi o projektima koji bez značajnih građevinskih zahvata osiguravaju poboljšanje proticajnog profila; projektima u urbanim zonama koji u značajnoj mjeri štite ljudske živote i materijalna dobra te o nastavku započetih projekata, ako se radi o etapnom izvođenju radova.

Dodatni kriteriji koji imaju utjecaj na odabir pojedinih projekata su riješeni imovinsko-pravni odnosi na lokaciji izvođenja radova i nalog Federalne uprave za inspekcijske poslove za određenu aktivnost.

Do sada za ovu godinu, Agencija za vodno područje rijeke Save za te namjene ima sredstva u iznosu 820.000 KM za projekte osiguranja proticajnog profila.

Dodatna sredstva će biti planirana rebalansom Plana nakon razmatranja svih pristiglih zahtjeva za ove aktivnosti, a u skladu s navedenim kriterijima, rečeno je Feni iz Agencije za vodno područje rijeke Save.

Izvor: bosnainfo

Povezane vijesti

Najnovije vijesti