20.1 C
Tešanj
Srijeda, 19 Juna, 2024

Vijeće ministara BiH odobrilo projekt Nabavka dijelova policijske uniforme u Graničnoj policiji

Vijeće ministara BiH donijelo je Odluku о odobravanju višegodišnjeg projekta Nabavka dijelova policijske uniforme u Graničnoj policiji Bosne i Hercegovine, ukupne vrijednosti 13,5 miliona KM, uz usvojene korekcije iz Mišljenja Ministarstva finansija i trezora.

Sredstva za realizaciju tog projekta bit će osigurana u budžetu institucija BiH u periodu od 2023. do 2025., s tim da je u budžetu za 2023. već osigurano 5,1 milion KM.

Donošenjem te odluke omogućava se provedba novog Pravilnika о izgledu policijske uniforme iz maja ove godine, a koji propisuje potpuno novi izgled svih dijelova policijske uniforme.

Izvještaj o izvršenju Budžeta institucija BiH

Vijeće ministara BiH usvojilo je Izvještaj o izvršenju Budžeta institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za period od januara do septembra 2023., koje će Ministarstvo finansija i trezora objaviti na službenoj web-stranici.

Ukupno ostvareni prihodi i podrške za finansiranje institucija BiH u devet mjeseci ove godine iznosili su 1.074.805.760 KM, od čega su prihodi s Jedinstvenog računa Uprave za indirektno oporezivanje za finansiranje institucija BiH 762.396.864 KM ili 75 posto u odnosu na planirane.

Ostvareni rashodi i izdaci budžeta institucija BiH u tom periodu ukupno su iznosili 825.458.821 KМ i izvršeni su u većem iznosu za oko 143,8 miliona KM u odnosu na isti period 2022., a zbog povećanja bruto plaća i naknada zaposlenih u institucijama BiH, kao i većeg izvšenja vanjskih otplata na ime kredita.

Ukupno izvršeni rashodi i izdaci za finansiranje vanjskog duga od 1. januara do 30. septembra 2023. iznosili su 927.384.847 KM.

Pokrenute aktivnosti na izradi novog zakona o deminiranju

Vijeće ministara BiH donijelo je Odluku o osnivanju Radne grupe za izradu Nacrta zakona o deminiranju u Bosni i Hercegovini.

Radna grupa pripremit će prednacrt zakona o deminiranju u roku od 180 dana od donošenja ove odluke i dostaviti ga Ministarstvu civilnih poslova radi predlaganja Vijeću ministara BiH za razmatranje.

U radnu grupu su imenovani predstavnici državnih ministarstava civilnih poslova, odbrane i sigurnosti, Centra za uklanjanje mina u BiH, Federalne uprave civilne zaštite, Republičke uprave civilne zaštite Republike Srpske i Odjela za sigurnost Vlade Brčko distrikta BiH.

Usvojen Plan o smjernicama politika tržišta rada

Vijeće ministara BiH donijelo je Odluku o usvajanju Plana o smjernicama politika tržišta rada i aktivnim mjerama zapošljavanja u Bosni i Hercegovini za 2023.

Plan je pripremila Agencija zа rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine u saradnji sa Zavodom zа zapošljavanje Republike Srpske, Federalnim zavodom zа zapošljavanje i Zavodom zа zapošljavanje Brčko distrikta BiH.

Aktivnosti proistekle iz tog plana fokusirane su na nastavak ranijih i provođenje novih projekata aktivne politike zapošljavanja s ciljem povećanja zaposlenosti u BiH.

Podrška projektima energetske efikasnosti

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva finansija i trezora, dalo je saglasnost mikrokreditnoj fondaciji Partner za podnošenje kreditne aplikacije Razvojnoj banci Vijeća Evrope za djelomično finansiranje projekata u području energetske efikasnosti.

Razvojna banka Vijeća Evrope dodjelit će kredit mikrokreditnoj fondaciji Partner u iznosu 3,5 miliona eura za djelomično finansiranje prihvatljivih potprojekata širom Bosne i Hercegovine usmjerenih na ulaganja u energetsku efikasnost.

Mikrokreditna fondacija, kao zajmoprimac, u potpunosti snosi rizik otplate kredita i finansiranja u ciljnom sektoru i osigurava kreditoru potrebna pokrića i garancije za odobrenje kredita.

Navedeno je da Vijeće ministara BiH i na taj način želi olakšati plasiranje mikrokredita domaćinstvima i mikropreduzećima za potprojekte energetske efikasnosti kako bi se korisnicima pomoglo da smanje potrošnju energije i emisija CO2 i ostvare finansijske uštede.

Imenovanja

Vijeće ministara BiH imenovalo je Enisa Horozovića za vršioca dužnosti direktora Centra zа uklanjanje mina u Bosni i Hercegovini, te Biljanu Ristić i Ivana Dunđera za v. d. pomoćnika direktora za podršku i finansije, odnosno za operacije do okončanja konkursne procedure, a najduže do tri mjeseca, počev od 4. januara 2024.

Na prijedlog Ministarstva sigurnosti na sjednici je imenovan Alen Husković za zamjenika direktora Agencije za forenzička ispitivanja i vještačenja, prvorangirani kandidat s rang-liste uspješnih, nakon javno provedene konkursne procedure.

Vijeće ministara BiH razmotrilo je Informaciju Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa o provedenoj konkursnoj proceduri za izbor tri člana Konkurencijskog vijeća Bosne i Hercegovine koje imenuje Vijeće ministara BiH.

Na osnovu Prijedloga Komisije za provedbu konkursne procedure za izbor i imenovanje članova Konkurencijskog vijeća BiH, na mandatni period od šest godina, imenovana su tri prvorangirana kandidata, i to Ankica Gudeljević, Davor Savić i Ninela Salihbašić.

Prethodno je Vijeće ministara BiH donijelo Rješenje o razrješenju dosadašnjih članova Konkurencijskog vijeća BiH zbog isteka mandata dva člana i jednog člana a zbog sticanja uslova za starosnu penziju, saopćeno je iz Vijeća ministara BiH.

Izvor: Avaz

Povezane vijesti

Najnovije vijesti