12.9 C
Tešanj
Petak, 1 Marta, 2024

Vlada FBiH: Poticaj od 200 hiljada KM za opstanak starih i tradicionalnih zanata

Vlada Federacije BiH donijela je danas, na prijedlog Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta, dvije odluke kojima se izdvaja ukupno 200 hiljada KM iz Budžeta FBiH za 2023. godinu za realizaciju Projekta ‘Poticaj za opstanak starih i tradicionalnih zanata’.

Kako je saopćeno, sredstva će biti dodijeljena korisnicima kao bespovratna (grant) sredstva, u skladu sa kriterijima utvrđenim odlukama, javnim konkursom i Pravilnikom o postupcima u provođenju Programa razvoja male privrede.

Odlukama je utvrđeno da se Projekt ‘Poticaj za opstanak starih i tradicionalnih zanata’ provodi u svrhu očuvanja obrtničke tradicije, kulturnog i historijskog nasljeđa poticanjem tradicionalnih i starih obrtničkih djelatnosti i to sufinansiranjem troškova nabavke opreme i repromaterijala, te poboljšanja uslova rada i stručnog osposobljavanja zaposlenih.

Kriteriji za raspodjelu sredstava su namjena ulaganja, vrsta djelatnosti, izvori – način finansiranja, broj zaposlenih, pripadnost ciljnoj grupi, ravnomjerniji regionalni razvoj (stepen razvijenosti JLS), te poticaji Ministarstva u posljednjih pet godina.

Kategorija korisnika sredstava su obrtnici koji obavljaju tradicionalni i stari zanat na osnovu rješenja o registraciji koje je donijelo nadležno općinsko/gradsko tijelo i koje je usaglašeno sa Zakonom o obrtu i srodnim djelatnostima u FBiH, čija djelatnost se nalazi na popisu tradicionalnih i starih zanata i istu obavljaju u skladu sa Uredbom o zaštiti tradicionalnih i starih zanata. Također, potrebno je da obrtnici imaju sjedište na području Federacije BiH, da su registrovani najkasnije do 31.12.2022. godine, te da imaju najmanje jednog zaposlenog.

Za raspodjelu tih sredstava Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta raspisat će javni konkurs koji će biti objavljen u Službenim novinama FBiH, na internet stranici Ministarstva i u dnevnim novinama.

ODLUKE I RJEŠENJA

Vlada Federacije BiH donijela je, na današnjoj sjednici, odluku o sazivanju Skupštine JP BH Pošta d.o.o. Sarajevo, te utvrdila tekst zahtjeva za sazivanje (vanredne) skupštine Privrednog društva Energoinvest d.d. Sarajevo.

Na prijedlog Federalnog ministarstva okoliša i turizma dala je saglasnost na Odluku Upravnog odbora Fonda za zaštitu okoliša FBiH o imenovanju Marijana Klaića za v.d. direktora tog fonda, do okončanja konkursne procedure, na najviše tri mjeseca (a nakon isteka perioda od tri mjeseca na koji je bio imenovan).

Na prijedlog Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije data je prethodna saglasnost Skupštini Privrednog društva Energoinvest d.d. Sarajevo za imenovanje Željka Batinovića, Dženana Skelića, Fehima Velića i Anesa Hodžića za vršioce dužnosti članova Nadzornog odbora tog privrednog društva uime državnog kapitala, do okončanja konkursne procedure, a najduže do tri mjeseca.

Prije toga, data je prethodna saglasnost Skupštini tog društva za razrješenje dosadašnjih članova Nadzornog odbora uime državnog kapitala, a radi neusvajanja godišnjeg izvještaja društva, koji uključuje finansijski i izvještaje revizora, nadzornog odbora i odbora za reviziju.

Za učešće u radu i odlučivanju na predstojećim skupštinama privrednih društava danas su opunomoćeni Renato Škrobo (Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar), Kenan Osmanagić (BH Pošta d.o.o. Sarajevo), Sanjin Dugalić (Feroelektro d.d. Sarajevo) i Zlatan Bilanović (Binas d.d. Bugojno), saopćeno je iz Ureda Vlade FBiH za odnose s javnošću.

Povezane vijesti

Najnovije vijesti