22.1 C
Tešanj
Ponedjeljak, 27 Maja, 2024

Ko je oslobođen plaćanja putarine u BiH?

Za sve koji se pitaju koje osobe, odnosno organizacije i institucije su oslobođeni plaćanja putarine na području BiH te koje uslove treba da ispune da bi ostvarili ovo pravo, odlučili smo provjeriti ove informacije te vam u nastavku donosimo sve pojedinosti.

Određene kategorije društva, odnosno vozači i vozila su oslobođeni plaćanja putarine, a ispod možete pročitati o kome je riječ, pišu Nezavisne novine. 

Ko je oslobođen plaćanja putarine u Republici Srpskoj?

Evo koji vozači, odnosno osobe i organizacije u RS mogu ostvariti ovo pravo te koju dokumentaciju treba da predaju da bi bili oslobođeni plaćanja putarine:

Osobe sa invaliditetom

Za motorna vozila klasifikovana kao putnička vozila registrovana u BiH na lica sa utvrđenim invaliditetom, odnosno na njihove zakonske zastupnike, roditelje sa produženim roditeljskim staranjem, staraoce ili usvojioce, a koji prevoze ova lica:

* Rješenje nadležnog organa kojim je utvrđen procenat tjelesnog oštećenja za lica sa utvrđenim invaliditetom (ovjerena kopija),

* Dokaz o procentu tjelesnog oštećenja za djecu i omladinu sa smetnjama u razvoju i lica sa invaliditetom (ovjerena kopija),

* Dokaz o srodstvu, starateljstvu ili usvajanju, ako se podnosi zahtjev za maloljetno lice, lice lišeno poslovne sposobnosti, odnosno lice pod starateljstvom ili sa produženim roditeljskim staranjem ili usvojeno lice (ovjerena kopija),

* Izvod iz matične knjige rođenih, ako se zahtjev podnosi u ime maloljetnog lica (ovjerena kopija),

* Dokumentaciju koja dokazuje poslovnu nesposobnost lica sa utvrđenim invaliditetom, ako se zahtjev podnosi u ime punoljetnog lica (rješenje nadležnog organa – ovjerena kopija),

* Fotografiju za lica sa utvrđenim invaliditetom veličine 3 x 5 cm.

Osobe oboljele od rijetkih bolesti

Za motorna vozila klasifikovana kao putnička vozila registrovana u BiH na lica oboljela od rijetkih bolesti u BiH, odnosno na njihove zakonske zastupnike, roditelje sa produženim roditeljskim staranjem, staraoce ili usvojioce, a koji prevoze ova lica:

* Legitimaciju Centra za rijetke bolesti, ovjerena od nadležnog ljekara, lica oboljelog od rijetke bolesti (ovjerena kopija),

* Dokaz o srodstvu, starateljstvu ili usvajanju, ako se podnosi zahtjev za maloljetno lice, lice lišeno poslovne sposobnosti, odnosno lice pod starateljstvom ili sa produženim roditeljskim staranjem ili usvojeno lice (ovjerena kopija),

* Izvod iz matične knjige rođenih, ako se zahtjev podnosi u ime maloljetnog lica (ovjerena kopija),

* Dokumentaciju koja dokazuje poslovnu nesposobnost lica sa utvrđenim invaliditetom, ako se zahtjev podnosi u ime punoljetnog lica (rješenje nadležnog organa – ovjerena kopija),

* Fotografiju za lica sa utvrđenim invaliditetom veličine 3 x 5 cm.

Za motorna vozila koja su registrovana u BiH na udruženja lica i saveza organizacija lica sa invaliditetom (pravna lica):

* Rješenje resornog ministarstva,

* Aktuelni izvod iz sudskog registra (ne stariji od 90 dana),

* Dokaz o utvrđivanju statusa udruženja od javnog interesa,

* Potvrdu o registraciji vozila/saobraćajna dozvola (ovjerena kopija obje strane),

* Vlasničku dozvolu (ovjerena kopija).

Za vozila civilne zaštite koja imaju oznaku civilne zaštite, a registrovana su u BiH, te za vozila sudske policije, a koja su registrovana u Republici Srpskoj obavezno je dostaviti:

* Potvrdu o registraciji vozila/saobraćajnu dozvolu (ovjerena kopija obje strane),

* Vlasničku dozvolu (ovjerena kopija),

* Izvod iz internog akta podnosioca zahtjeva kojim je utvrđeno koja vozila imaju oznake civilne zaštite, odnosno sudske policije, sa spiskovima navedenih vozila u skladu sa istim (ovjerena kopija).

Ostala vozila:

* Potvrdu o registraciji vozila/saobraćajnu dozvolu (ovjerena kopija obje strane),

* Vlasničku dozvolu (ovjerena kopija).

BITNO: Korisnici koji prema Zakonu o javnim putevima Republike Srpske i internim aktima „Autoputevi Republike Srpske“ ostvaruju ovo pravo, od ponedjeljka, 25. septembra, zahtjeve za oslobađanje ili produženje rješenja o oslobađanju od plaćanja treba da proslijede u poslovnu jedinicu preduzeća u Bijeljini.

Ko je u FBiH oslobođen plaćanja putarine?

Evo ko su osobe, udruženja te vozila koja su oslobođenja plaćana putarine u FBiH i koje uslove trebaju ispuniti:

Pravna/fizička lica koja žele da ostvare oslobađanje od plaćanja putarine na auto-putevima, brzim putevima i objektima s naplatom u Federaciji BiH „Autoceste FBiH“ podnose zahtjev koji treba da sadrži:

Vozila osobe sa invaliditetom:

* Zahtjev za oslobađanje od plaćanja putarine preuzmite na sljedećem linku: https://www.jpautoceste.ba/wp-content/uploads/2023/03/AC-117-Zahtjev-za-oslobadanje-placanja-cestarine-1.pdf

*Ovjerenu kopiju rješenja nadležnog organa o procentu tjelesnog oštećenja, s revizionom klauzulom pravosnažnosti za izdavanje rješenja sa rokom trajanja od godinu dana ili ovjerenu kopiju nalaza, ocjene i mišljenja Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja u Sarajevu, za izdavanje rješenja sa rokom trajanja od pet godina.

Vozila udruženja osoba sa invaliditetom:

*Ovjerene kopije rješenja resornog ministarstva ili rješenja o upisu u sudski registar,

*Obavještenje o razvrstavanju poslovnog i drugog subjekta prema djelatnosti,

*Ovjerenu kopiju saobraćajne dozvole, potvrde o registraciji vozila ili vlasničke dozvole.

Ostala vozila:

* Sva druga vozila uz zahtjev za oslobađanje od plaćanja putarine dostavljaju ovjerenu kopiju saobraćajne dozvole, potvrde o registraciji vozila ili vlasničke dozvole.

Za pravna lica se izdaje rješenje o oslobađanju od plaćanja cestarine na auto-putevima, brzim putevima i objektima s naplatom u Federaciji Bosne i Hercegovine i to u trajanju od godinu dana od dana donošenja rješenja.

Za fizička lica se izdaje rješenje o oslobađanju od plaćanja putarine na auto-putevima, brzim putevima i objektima s naplatom u Federaciji Bosne i Hercegovine u trajanju od:

* Jedne godine od dana izdavanja rješenja od strane JP „Autoceste FBiH“ d.o.o. Mostar za osobe sa invaliditetom koji dostave ovjerenu kopiju rješenja mjerodavnog organa o procentu tjelesnog oštećenja, s revizijskom klauzulom pravomoćnosti,

* Pet godina od dana izdavanja rješenja od strane JP „Autoceste FBiH“ d.o.o. Mostar za osobe sa invaliditetom koje dostave ovjerenu kopiju nalaza, ocjene i mišljenja Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja, s revizijskom klauzulom pravomoćnosti.

U grupu vozila oslobođenih od plaćanja putarine na području FBiH uključeni su:

* Vozila Crvenog krsta – samo za vozila sa obilježjem crvenog krsta,

* Vozila oslobođena na osnovu Sporazuma o statusu snaga (SOFA) za EUFOR i NATO štab u Sarajevu u BiH kojim upravljaju pripadnici EUFOR-a ili NATO-a bilo u vojnoj ili civilnoj odori, bez obzira na to da li vozila imaju NATO-ove ili EUFOR-ove registracijske oznake ili druga obilježja, a uz obavezno pokazivanje svoje identifikacione kartice EUFOR-a ili NATO-a. Izuzetak su pripadnici koji stižu u BiH kako bi služili u EUFOR-u/NATO štabu u Sarajevu, ili koji dolaze u službenu posjetu ovom štabu, a oni pokazuju svoje nacionalne ID kartice i putne naloge kojima potvrđuju njihovu povezanost sa EUFOR-om/NATO štabom u Sarajevu,

* Vozila pomoći na putu uz predočenje identifikacijske legitimacije, samo za slučaj intervencije na auto-putu i brzom putu – samo uz prethodnu najavu COKP,

* Vozila Oružanih snaga Bosne i Hercegovine

* Vozila osoba sa invaliditetom sa 80 odsto ili više postotaka tjelesnog oštećenja, odnosno osobe kod kojih postoji tjelesno oštećenje koje ima za posljedicu invalidnost donjih ekstremiteta od 60 odsto ili više – samo za fizičke osobe za jedno vozilo u vlasništvu istog i to samo za vozila I kategorije,

* Vozila udruženja i saveza organizacija osoba sa invaliditetom u Federaciji BiH koja su registrovana na udruženje ili savez,

* Vozila civilne zaštite – samo za vozila sa obilježjem,

* Ambulantna – sanitetska vozila – sva vozila sa oznakom M1 i SC,

* Vozila Ministarstva odbrane BiH i Oružanih snaga BiH po zahtjevu Ministarstva odbrane BiH, Ministarstva unutarnjih poslova, Obavještajno-bezbjednosne agencije BiH te upravnih organizacija u sastavu Ministarstva bezbjednosti,

* Vozila Međunarodne komisije za nestale osobe,

* Vozila u vlasništvu Centralne banke Bosne i Hercegovine kada njima upravljaju službenici Ministarstva bezbjednosti BiH – Direkcija za koordinaciju policijskih tijela u BiH,

* Vatrogasna vozila – samo specijalna vozila sa obilježjem.

Povezane vijesti

Najnovije vijesti